Főoldal » Archív » Védett madarakat fogott be – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az ellen a pogá­nyi férfi ellen, aki 2016. év ele­jén védett mada­ra­kat fogott be jog­el­le­ne­sen, melyek a nem meg­fe­le­lő bánás­mód miatt elpusztultak.

A pogá­nyi férfi egér­fo­gó ragasz­tó­val kent be lép­vessző­ket, ami­ket  a pogá­nyi sző­lő­he­gyen helye­zett el, a rájuk szállt mada­ra­kat pedig befog­ta. A vád­lott a mada­ra­kat kalit­ká­ban tar­tot­ta, azon­ban nem etet­te, nem gon­doz­ta őket meg­fe­le­lő­en. A mada­rak nagyon zsú­fol­tan vol­tak elhe­lyez­ve, tol­la­za­tuk hiá­nyos és tör­delt, raga­csos anyag­gal szennye­zett volt. A nem meg­fe­le­lő bánás­mód követ­kez­té­ben több védett madár alul­táp­lált­ság miatt elpusztult.

Tekin­tet­tel arra, hogy a pogá­nyi férfi védett mada­rak­kal szem­ben tanú­sí­tott olyan bánás­mó­dot, amely utóbb az álla­tok pusz­tu­lá­sát okoz­ta, így cse­lek­mé­nye ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás mel­lett állat­kín­zás meg­ál­la­pí­tá­sá­ra is alkalmas.

P é c s, 2016. szep­tem­ber 27.

Dr. Varga-Koritár György

főügyész

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye