Főoldal » Hírek » Védőeszközökkel csapták be vevőiket - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik nem­lé­te­ző védő­esz­kö­zö­ket árul­tak az inter­ne­ten.

A vád­irat sze­rint a nő és a férfi élet­tár­sak vol­tak. 2020 év ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy kihasz­nál­ják a koro­na­ví­rus jár­vány okoz­ta hely­ze­tet haszon­szer­zés­re. Fel­is­mer­ték, hogy meg­ug­rott a keres­let védő­masz­kok­ra és kéz­fer­tőt­le­ní­tők­re. Több inter­ne­tes piac­té­ren is regiszt­rál­tak álnév­vel, majd anél­kül, hogy azo­kat való­já­ban besze­rez­ték volna, ilyen cik­ke­ket kezd­tek árul­ni.

A hir­de­té­se­ik­re ország­szer­te jelent­kez­tek vevők, akik előre kifi­zet­ték a meg­ren­delt masz­kok, vala­mint fer­tőt­le­ní­tő­sze­rek árát, de azo­kat nem kap­ták meg.

Az elkö­ve­tők keve­sebb mint egy hónap alatt kilenc­ven­há­rom sér­tet­tet tévesz­tett meg, össze­sen közel más­fél mil­lió forin­tos kárt okoz­va.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az élet­tár­sak ellen a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat.