Főoldal » Archív » Végleges járművezetéstől eltiltásért fellebbezett az ügyész a három ember halálát okozó járművezető ügyében

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi vád­irat­tal egye­ző­en, ket­tő­nél több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt 5öt év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki három ember halá­lát okoz­ta fele­lőt­len előzésével. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. decem­ber 21-én, haj­nal­ban, ködös, fagyos idő­ben, egy cég mun­ka­vál­la­ló­it szál­lí­tot­ta kis­busszal Sal­gó­tar­ján­ból Buda­pest­re. A 21. számú főúton Mát­ra­ve­re­bély és Tar között az akkor még tartó útépí­tés miatt „Előz­ni tilos” és „Sebes­ség­kor­lá­to­zás 60 km/h” tilal­mi jel­ző­táb­lá­kat, vala­mint „Úton folyó mun­kák” veszélyt jel­ző­táb­lát helyez­tek ki.

A vád­lott a kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok elle­né­re végig gyor­san haladt, több­ször is elő­zött. Tar tér­sé­gé­ben utol­ért egy hat sze­mély­gép­ko­csi­ból és egy autó­busz­ból álló kocsi­sort, melyet a tila­lom elle­né­re előz­ni kez­dett, eköz­ben 90 km/h sebes­ség­re gyor­sí­tott.  Áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba és folya­ma­to­san ott haladt. Már meg­elő­zött öt autót és a hato­dik mel­lett járva elha­tá­roz­ta, hogy a busz mel­lett is elha­lad, ami­kor mind szá­má­ra, mind az éppen elő­zött gép­ko­csi veze­tő­je szá­má­ra lát­ha­tó­vá vált egy szem­ből érke­ző sze­mély­gép­ko­csi tom­pí­tott fényszórója.

Az elő­zött autó veze­tő­je féke­zett, elő­se­gít­ve, hogy a vád­lott beso­rol­has­son a busz mögé, a vád­lott viszont tovább foly­tat­ta az autó­busz elő­zé­sét. Ezt ész­lel­ve a szem­ből érke­ző gép­ko­csi veze­tő­je a jobb olda­li útpad­ka irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét és vész­fé­ke­zett. A vád­lott ekkor már maga is fékez­ni kez­dett, azon­ban az autó­busz mel­lett fron­tá­li­san ütköztek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi veze­tő­je és női utasa, vala­mint a vád­lott egyik férfi utasa a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték. Súlyo­san meg­sé­rült továb­bá a vád­lott másik négy utasa, és a vád­lott maga is súlyos agy- és lép­sé­rü­lést szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2020. feb­ru­ár 20-án a vád­lot­tat első fokon öt év fog­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te az eljá­rás során fel­me­rült több mint 1.000.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat kép­vi­se­lő köz­le­ke­dé­si ügyé­sze az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát kérve. A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, így az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék fog másod­fo­kon dönteni.