Főoldal » Hírek » Végrehajtandó szabadságvesztés gyermekpornográfia miatt – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az Pécsi Íté­lő­táb­la az ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján  elren­del­te az első­fo­kon kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­ma­kat közzé tevő fér­fi­vel szemben.

Az internet- és por­nó­füg­gő 22 éves férfi 2022 nya­rán meg­kért egy 12 év alat­ti kis­lányt, hogy küld­jön neki a nemi szer­vé­ről képe­ket. A kis­lány a kérés­nek ele­get tett, fotót és vide­ót is kül­dött a fér­fi­nek, aki eze­ket a nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tette egy fájl­meg­osz­tó por­tá­lon. Ezen kívül más, isme­ret­len fia­tal lányok­tól is szer­zett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, ame­lyek­nek egy részét saját Facebook-oldalán osz­tot­ta meg. Itt a férfi saját magá­ról, illet­ve a fia­tal­ko­rú leány­test­vé­ré­ről - rej­tett kame­rá­val készült -  por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tett nyil­vá­no­san közzé. 

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnösnek.

A bíró­ság  őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 évre fel­füg­gesz­tet­te. Ezen kívül elren­del­te a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta őt bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét betöl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll. 

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek meg­fe­le­lő­en mel­lőz­te a vég­re­haj­tás fel­füg­gesz­té­sé­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zést, és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta a vádlottat.