Főoldal » Hírek » Végrehajtandó szabadságvesztésért fellebbezett az ügyészség a Dózsa György úti gázolót átverő férfi ügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Dózsa György úti gázo­lót átve­rő férfi ügyé­ben.  

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2020 novem­be­ré­ben emelt vádat egy akkor 35 éves, csö­mö­ri férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2017-ben a Dózsa György úti gázo­ló­val egy köz­ve­tí­tőn keresz­tül elhi­tet­te, hogy rend­őri és köz­le­ke­dé­si ható­sá­gi kap­cso­la­tai útján 600-600.000 forin­tért előbb vissza­szer­zi bevont veze­tői enge­dé­lyét, illet­ve ked­ve­ző módon befo­lyá­sol­ja az elle­ne halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rást. Ennek ered­mé­nye­ként végül 900.000 forint jutott hozzá, amit saját magá­ra köl­tött.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. augusz­tus 25-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a fér­fit 3 rend­be­li befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re, 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re, vala­mint 900.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a véde­lem pedig fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va és kiegé­szít­ve kez­de­mé­nyez­te az első fokon kisza­bott pénz­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát is.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó:

https://ugyeszseg.hu/vesztegetesre-is-hajlando-volt-a-jogositvanyaert-a-dozsa-gyorgy-uti-gazolo/