Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Verekedés a benzinkúton - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik a ben­zin­kút bolt­já­ban verekedtek. 

A vád­irat sze­rint 2021. novem­ber 12-én, egy tata­bá­nyai ben­zin­kút bolt­já­ban az egyik férfi rászólt két másik­ra, hogy ne han­gos­kod­ja­nak. Ez a két férfi oda­ment a rájuk szóló fér­fi­hoz, akit kihív­tak az üzle­ten kívül­re, így a három férfi kiment a bolt­ból. Ott az egyik bolti han­gos­ko­dó férfi levet­te magá­ról a kabát­ját, és azt mond­ta ellen­fe­lé­nek, hogy  „akkor gyere”. A meg­szó­lí­tott férfi azon­ban vissza­ment az üzlet­be, ahol az őt köve­tő két férfi elé állt és fel­szó­lí­tot­ta őket az üzlet elha­gyá­sá­ra. Ezt sérel­mez­ve az egyik férfi ököl­lel orron ütöt­te őt, aki­nek emi­att az orra eltö­rött és vérez­ni kezdett.

Ezután a meg­ütött férfi úgy, hogy erre már nem volt szük­ség, az előt­te őt meg­ütő férfi fejét és arcát három­szor ököl­lel meg­ütöt­te. Emi­att ennek a fér­fi­nak  a fején duz­za­na­ta kelet­ke­zett, a cse­lek­mény alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

Ezt köve­tő­en a két férfi között dula­ko­dás ala­kult ki, amibe becsat­la­ko­zott a har­ma­dik elkö­ve­tő is, aki társa ellen­fe­lét meg­pró­bál­ta több­ször meg­üt­ni. A két férfi ütle­ge­lé­se köz­ben a har­ma­dik férfi az üveg áru­vé­del­mi kapu­nak neki­esett, ami ennek követ­kez­té­ben összetörött. 

Az elkö­ve­tők kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a két han­gos­ko­dó, bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a har­ma­dik bün­tet­len fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.