Főoldal » Hírek » Verekedés a társasház előtt - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tet­tet a tár­sas­ház előtt bántalmazták. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi 2020. novem­ber 30-án az orosz­lá­nyi tár­sas­ház­hoz ment azért, hogy onnan volt pár­já­tól a közös gyer­me­kü­ket a meg­be­szél­tek sze­rint elvi­gye. Ami­kor a sér­tett oda­ért a tár­sas­ház elé, a lép­cső­ház­ból kijött a nő test­vé­re, aki szá­mon kérte és vitat­ko­zott a sér­tet­tel, ennek során táma­dó­an, fenye­ge­tő­en lépett fel vele szem­ben. A nő a sér­tett és a test­vé­re közé állt, ennek elle­né­re a férfi a nőt meg­ke­rül­ve egy­szer meg akar­ta ütni a sér­tett fejét. Ezt köve­tő­en a lép­cső­ház­ból kijött a nő élet­tár­sa, aki bekap­cso­ló­dott a vesze­ke­dés­be és táma­dó­an lépett fel a sér­tet­tel szem­ben A nő igye­ke­zett meg­aka­dá­lyoz­ni azt, hogy élet­tár­sa bán­tal­maz­za a sér­tet­tet. A férfi azon­ban hir­te­len oda­ro­hant a sér­tett­hez és őt ököl­lel egy­szer arcon ütöt­te. A nő test­vé­re is oda­ment, és a sér­tet­tet rán­gat­ta, és szin­tén ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak a nő köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget.

A sér­tett­nek a szeme bevér­zett, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, és a pró­ba­idő­re ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletüket.