Főoldal » Hírek » Verekedés és lövöldözés egy belvárosi szórakozóhelyen - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik 2021 őszén, egy har­ma­dik tár­suk­kal együtt vagyon­őr­ként dol­goz­tak egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol egy szó­vál­tást köve­tő­en két fér­fit is bán­tal­maz­tak, vala­mint az egyi­kük az inci­dens során egy való­di­nak lát­szó pisz­tollyal a sér­tet­tek irá­nyá­ba lőtt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy har­ma­dik tár­suk­kal együtt - aki azóta elha­lá­lo­zott - 2021. októ­ber 31-én, egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen vagyon­őr­ként dol­goz­tak. A haj­na­li órák­ban a vád­lot­tak har­ma­dik társa, a par­ko­ló szint­jén lévő lift elő­te­ré­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­val, akit ennek során ököl­lel meg is ütött. Egyik társa ezzel egy idő­ben elő­vett egy való­di­nak lát­szó fegy­vert, és azt az előb­bi­ek sze­rint bán­tal­ma­zott férfi feje felett egy­szer elsü­töt­te, majd a férfi felé lépett és fenye­ge­tő­en ráfog­ta a pisztolyt.

Ekkor a meg­tá­ma­dott férfi segít­sé­gé­re kelt a sér­tett, aki a vád­lot­tak har­ma­dik tár­sát hátul­ról lefog­ta, és elhúz­ta a meg­tá­ma­dott férfi köze­lé­ből azért, hogy a továb­bi bán­tal­ma­zá­sát meg­aka­dá­lyoz­za. A táma­dó azon­ban kisza­ba­dult a fogás­ból, meg­for­dult, és meg­rúg­ta a sér­tet­tet, a fegy­ve­res vád­lott pedig ekkor szin­tén a sér­tett felé for­dult, ráfog­ta a pisz­tolyt, majd azt egy­szer az ő irá­nyá­ba is elsü­töt­te.  A sér­tett ennek hatá­sá­ra a fal­hoz hát­rált, és fel­emel­te a keze­it, ezzel jelez­ve, hogy a továb­bi­ak­ban nem kíván sem­mi­lyen tett­le­ges­ség­ben részt venni. Ennek elle­né­re a har­ma­dik táma­dó őt több­ször, ököl­lel arcon ütöt­te, vala­mint a ruhá­za­tát meg­ra­gad­va, a fal­hoz vágta a fér­fit. Ekkor kap­cso­ló­dott be a bán­tal­ma­zás­ba a másik vád­lott is, aki a sér­tett elé lépett és őt több­ször, ököl­lel meg­ütöt­te. A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, orr­csont­tö­rés­sel járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely­ben mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a szó­vál­tás, majd a lövöl­dö­zés, vala­mint a bán­tal­ma­zás egy része is látható.