Főoldal » Hírek » Verekedés és szurkálás a Keleti pályaudvarnál - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik 2021 tava­szán, a Kele­ti pálya­ud­var­nál együtt ita­loz­tak, majd itta­san szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal és dula­kod­ni kezd­tek, amely­nek során az idő­seb­bik férfi egy kés­sel több­ször meg­szúr­ta a fia­ta­lab­bat.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül az idő­seb­bik, 60 éves férfi 2021. május 1-jén az uno­ka­test­vé­ré­vel a VIII. kerü­let­ben, a Kele­ti Pálya­ud­var köze­lé­ben ita­lo­zott, majd egy idő után átmen­tek a pálya­ud­var főbe­já­ra­tá­hoz, ahol talál­koz­tak isme­rő­sük­kel, az ügy másik - 48 éves - vád­lott­já­val. Ezután már hár­mas­ban foly­tat­ták az ita­lo­zást, amely­nek során kábí­tó­sze­rek­ről és szur­ká­lás­ról beszél­get­tek, miköz­ben az idő­seb­bik vád­lott elő is vette a rugós kését azzal a kije­len­tés­sel, hogy ő azzal bár­kit meg­szúr­na.

A későb­bi­ek­ben - koráb­bi sérel­me­ik okán - a két vád­lott között szó­vál­tás ala­kult ki, amely dula­ko­dás­sá fajult. A vád­lot­tak köl­csö­nö­sen lök­dös­ték egy­mást, han­gos­kod­tak, míg a har­ma­dik férfi több­ször pró­bált közé­jük állni és meg­nyug­tat­ni őket. A dula­ko­dás és szó­vál­tás azon­ban a két férfi között egyre inkább elfa­jult, ennek során az idő­seb­bik egy nála lévő gázspray-vel több­ször lefúj­ta a fia­ta­lab­bat, majd meg­bot­lott egy pad­ban és a föld­re esett. Ezután fel­állt, elő­vet­te a kését, majd azzal mell­ka­son szúr­ta a fia­ta­labb fér­fit, aki ezzel egy idő­ben ököl­lel meg­ütöt­te őt. Az ütés hatá­sá­ra a kése­lő vád­lott ismét elesett, majd ülő hely­zet­ben még két alka­lom­mal meg­szúr­ta a másik fér­fit a comb­ján és a hasán. A meg­ké­selt férfi élet­ve­szé­lyes, szúrt hasi sérü­lést szen­ve­dett.

A szur­ká­ló vád­lot­tat - járó­ke­lők jel­zé­se alap­ján - a Kele­ti Pálya­ud­va­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök még a hely­szí­nen elfog­ták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kése­lő fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A fia­ta­labb, meg­szúrt fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge a vád, és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re irá­nyul az ügyé­szi indít­vány.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a gázspay-vel lefújt vád­lott foly­tat­ná a dula­ko­dást, har­ma­dik tár­suk azon­ban közé­jük áll, és nyug­tat­ni pró­bál­ja őket. Ezután az idő­seb­bik vád­lott a pad­ban elesik, majd fel­áll, kezé­ben a kés­sel.