Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Verekedés közben szúrta hasba unokaöccsét egy férfi – videóval – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő fiá­val együtt vonta fele­lős­ség­re uno­ka­öccse­it egy koráb­bi vita miatt, és a vere­ke­dés köz­ben egyi­kü­ket hasba szúr­ta. A vere­ke­dés­ben részt vevő három elkö­ve­tőt - fiát és két uno­ka­öccsét - az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­irat sze­rint a férfi fia 2022 augusz­tu­sá­ban Vas­vá­ron össze­vi­tat­ko­zott az uno­ka­test­vé­ré­vel. A vita után az apjá­hoz ment és együtt elin­dul­tak, hogy fele­lős­ség­re von­ják a roko­nu­kat. Ami­kor az éjsza­kai órák­ban talál­koz­tak, az uno­ka­test­vér­rel együtt volt a test­vé­re is.

A négy férfi ekkor köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ta, majd ütle­gel­te és rug­dal­ta egy­mást. A vere­ke­dés köz­ben az apa elő­vet­te a zseb­ké­sét és hasba szúr­ta az egyik uno­ka­öccsét, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A vere­ke­dés­ben az apa és a másik uno­ka­öccse is nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.