Főoldal » Hírek » Verekedésbe torkollt a vasúti várakozás - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben. A vas­út­ál­lo­más egyik biz­ton­sá­gi őre a pero­non itta­san üldö­gé­lő és vonat­ra váró test­vér­pár­ral szó­vál­tás­ba keve­re­dett, egyi­kük fejé­ről levet­te a nap­szem­üve­gét, majd min­den ok nél­kül hir­te­len a kar­ja­it is hátra csa­var­ta, ami végül hár­mó­juk között köl­csö­nös vere­ke­dés­be torkollt.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti vas­út­ál­lo­má­son fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő elkö­ve­tő a járőr tár­sá­val 2021. júli­us 18-án, dél­ben a pero­non két külön padon ülő és itta­san vonat­ra váró test­vér­párt – az ügy másik két vád­lott­ját - az ita­lo­zás abba­ha­gyá­sá­ra és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A test­vér­pár a vas­út­ál­lo­má­son nem fogyasz­tott alko­holt, ezért nem vol­tak haj­lan­dók távoz­ni sem, és a fel­szó­lí­tást sérel­mez­ve mind­két őrt szi­dal­maz­ni kezdték.

Ekkor a biz­ton­sá­gi őr oda­lé­pett egyi­kük­höz, levet­te a fejé­ről a nap­szem­üve­gét, és azt a padra tette. A dula­ko­dást ő kez­de­mé­nyez­te azzal, hogy ami­kor a férfi a szem­üve­gé­ért nyúlt, hogy fel­ve­gye, az őr egy hir­te­len moz­du­lat­tal hát­ra­te­ker­te a jobb kar­ját. Ezt látva a meg­tá­ma­dott férfi fivé­re ellök­te az őrt test­vé­re mel­lől, mire ő a gumi­bot­ját elő­vé­ve felé­jük ütött. Ezután mind­hár­man dula­kod­tak: a fivé­rek ököl­lel akar­ták meg­üt­ni az őrt, aki az üté­se­ket gumi­bot­já­val védte, de a rúgá­sok­ból kapott az őr jár­őr­tár­sa is, aki nem volt része­se a dula­ko­dás­nak. A biz­ton­sá­gi őrök­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, amely miatt azon­ban nem kér­ték a fivé­rek megbüntetését.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.