Főoldal » Hírek » Verekedéssé fajult szomszédvita – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­hoz a 2022. már­ci­us 19-én egy rend­őr, annak csa­lád­tag­jai és szom­szé­dai közöt­ti cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügyben. 

A vád­irat sze­rint egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr egy Hajdú- Bihar vár­me­gyei tele­pü­lé­sen ven­dé­ges­ke­dett nővé­ré­nél, ahol vitá­ba keve­re­dett a szom­széd­ban lakó fér­fi­val. A vita során a rend­őr meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a szom­szé­dot, majd indu­la­to­san meg­in­dult felé. A rend­őrt fele­sé­ge és nővé­re pró­bál­ták vissza­tar­ta­ni, aki egy talics­ká­ba bele­rú­gott, ami eltört, ezért ismét össze­vi­tat­ko­zott a két férfi. A rend­őr ezt köve­tő­en arcon köpte a szom­széd fér­fit, majd elkap­ta a nya­kát és a föld­re vitte.

A föl­dön fekvő sér­tet­tet ekkor már nem csak a rend­őr bán­tal­maz­ta, bekap­cso­ló­dott a dula­ko­dás­ba a rend­őr fele­sé­ge és nővé­re is. A rend­őr folya­ma­to­san szo­rí­tot­ta a férfi nya­kát, nővé­re a szom­széd kezét húzta, aki a puló­ve­ré­ből kibúj­va tudott csak sza­ba­dul­ni a fogás­ból. Ezalatt a rend­őr fele­sé­ge több­ször meg­rúg­ta a férfit.

A rend­őr nővé­re és a sér­tett fele­sé­ge között is szó­vál­tás ala­kult ki, mely során a rend­őr nővé­re meg­lök­te a sér­tett fele­sé­gét, aki az őt meg­lö­kő nőt fejen ütöt­te és felé rúgott.

A dula­ko­dás végén a sér­tett fele­sé­ge a rend­őrt tar­kón ütöt­te, aki erre vissza­tá­madt és a nőt a fején ütöt­te meg. A sér­tett meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy fele­sé­gét ismé­tel­ten meg­üs­se az elkö­ve­tő, így kezé­ben a gyer­me­ké­vel meg­kí­sé­rel­te eltol­ni a vád­lot­tat, de elesett.

A dula­ko­dás­nak az vetett véget, hogy a szom­szé­dok és isme­rő­sök szét tud­ták válasz­ta­ni az elkövetőket.

Az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tett és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a négy elkö­ve­tő­vel szemben.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/verekedesse-fajult-a-szomszedvita-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/