Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Verekedni hívták, de majdnem megölték- A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és két nő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az egyik férfi vád­lott 2018. októ­be­re végén a kora dél­utá­ni órák­ban Mis­kol­con átment egy szom­szé­dos házba, ahol az ott lakó csa­lád­ta­gok -négy férfi és egy nő- ita­loz­tak és zenét hallgattak.

A vád­lott fölé­nye­sen és kihí­vó­an visel­ke­dett az ott tar­tóz­ko­dók­kal és egy koráb­bi sérel­me miatt az egyik fér­fit rövid szó­vál­tás után vere­ked­ni hívta. A kihí­vott fél kije­len­tet­te, hogy nem fél a vád­lot­tól, ezért vele együtt kiment a ház­ból az utcá­ra. Követ­te őt az apja és egy másik férfi roko­na. A vád­lott azon­ban haza­sza­ladt szem­ben lévő laká­sá­ba és onnan egy base­ball ütő­vel tért vissza. Magá­val vitte csa­lád­tag­ja­it, a továb­bi három vád­lot­tat, akik mind­annyi­an botok­kal vol­tak felfegyverkezve.

Vala­mennyi vád­lott azon­nal rátá­madt az egyéb­ként erő­sen ittas sér­tett fér­fi­ra. A náluk lévő esz­kö­zök­kel a fején, és a véde­ke­zé­sül fel­emelt kar­ján ütlegelték.

A sér­tett egyik roko­na meg­pró­bált beavat­koz­ni és a base­ball ütő­vel táma­dó vád­lot­tat egy időre lefog­ta, de a másik férfi vádlott-társ egy bot­tal felé­je ütött, így a lefo­gott vád­lott kisza­ba­dult a szo­rí­tás­ból és a base­ball ütő­vel a sér­tet­tet olyan erő­vel ütöt­te tar­kón, hogy az esz­mé­let­le­nül a föld­re rogyott.

A sér­tett védel­mé­ben az apja is meg­pró­bált köz­be­lép­ni, de a base­ball ütős vád­lott őt is fejen akar­ta ütni, de csak a kar­ját talál­ta el. Az apa könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A bán­tal­ma­zás során a vád­lot­tak mind­annyi­an fenye­ge­tőz­tek, a sér­tet­tet elsőd­le­ge­sen kihí­vó vád­lott azt kia­bál­ta, hogy „meg­dög­lesz, szét­ütöm az agya­dat!”, illet­ve később „remé­lem meg­halt!”, míg az egyik nő vád­lott pedig azt, hogy „remé­lem, nem marad meg, megérdemelte!”.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok ered­mé­nye­kép­pen 8 napon túl gyó­gyu­ló több­szö­rös kopo­nya­csont­tö­rés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, melyek köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­tek. A halá­los sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is fenn­állt, elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek köszönhető.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.