Főoldal » Hírek » Verekedő nők az utcán - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az utcán vere­ke­dő nők­kel szem­ben nyúj­tott be vádiratot. 

A vád­irat sze­rint a két nő 2023. júni­us 5-én, egy nyer­ge­súj­fa­lui bolt előtt az utcán egy koráb­bi nézet­el­té­rés­ből adó­dó­an vitá­zott, egyik meg­lök­te a mási­kat,  aki ezt viszo­noz­ta. A bolt­ból kijött egy har­ma­dik nő és a ket­te­jük közé állt. Az elő­ször lök­dö­ső­dő nő a har­ma­dik nő válla felett átnyúl­va ököl­lel meg­ütöt­te a másik nőt, majd két kéz­zel szem­ből meg­lök­te. Ezután a két nő köl­csö­nö­sen lök­dös­te, ütöt­te egy­mást. A két fél vere­ke­dé­sét látva egy negye­dik nő meg­pró­bál­ta őket szétválasztani.

A dula­ko­dás köz­ben a nő két­szer meg­rúg­ta ellen­fe­lét, aki viszont a haját meg­ra­gad­ta, akit tar­kó­já­nál fogva leszo­rí­tott, és ököl­lel több­ször meg­ütött az arcán. A két nő végül köl­csö­nö­sen lefog­ta egy­mást, majd kis idő eltel­té­vel elen­ged­ték a mási­kat, mire egyi­kük még egy utol­só alka­lom­mal a másik felé ütött.

A két nő ezután rövid ideig a bolt előtt beszél­ge­tett, majd az egyi­kük bement az üzlet­be. Később hir­te­len kiro­hant az épü­let­ből, és dühö­sen bele­rú­gott a másik nő tás­ká­já­ba, majd vissza­si­e­tett az üzletbe.

Az elő­ször meg­lö­kött nőnek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, emi­att nem kérte a másik megbüntetését. 

Az  ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két nővel szem­ben pénz­bün­te­tés­re tett indítványt.

A vide­ón a dula­ko­dás látható.