Főoldal » Hírek » Verekedős cigaretta kérés - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves és egy 35 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők ittas álla­pot­ban az utcán leszó­lí­tot­tak két fér­fit, ciga­ret­tát kér­tek, de mivel nem volt náluk, szi­dal­maz­ni kezd­ték őket, majd mind­ket­tő­jü­ket meg­ütöt­ték és egyi­kük mobil­te­le­fon­ját elvit­ték. A cse­lek­mény után tovább men­tek és egy téren gör­desz­ká­zók­kal köte­ked­tek, szin­tén ciga­ret­ta kérés ürü­gyén, az egyik vád­lott egy gör­desz­kát elvett és egy köze­li bokor­ba dobta.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. janu­ár máso­dik felé­ben, dél­után, ittas álla­pot­ban sétál­tak Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban. Két fér­fit meg­szó­lí­tot­tak, ciga­ret­tát kér­tek tőlük, mivel nem tud­tak adni nekik, szi­dal­maz­ni kezd­ték őket. A fia­ta­labb vád­lott az egyik fér­fit több­ször meg­rúg­ta, meg­ütöt­te és leköp­te. Társa a másik fér­fi­val vesze­ke­dett, majd meg­ütöt­te, ezt a fér­fit a fia­ta­labb elkö­ve­tő is meg­ütöt­te. A sér­tet­tek véde­kez­tek, így dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek követ­kez­té­ben mind­annyi­an a föld­re kerül­tek. Ami­kor fel­áll­tak, az idő­sebb férfi újból meg­rúg­ta az egyik sér­tet­tet. Az egyik sér­tett ismét a föld­re került, mire az idő­sebb férfi, ami­kor éppen fel­állt, ököl­lel, olyan erő­vel ütöt­te arcon, hogy meg­tán­to­ro­dott és a mobil­te­le­fon­ja kiesett a zse­bé­ből. A tele­font a fia­ta­labb elkö­ve­tő fel­vet­te, majd tár­sá­val együtt azt elté­ve, elhagy­ták a helyszínt.

A vád­lot­tak tovább men­tek egy bel­vá­ro­si térre, ahol három gör­desz­ká­zó fér­fi­ba kötöt­tek bele ciga­ret­ta­ké­rés ürü­gyén. Nem adtak nekik, ezért szi­dal­maz­ták őket, a fia­ta­labb vád­lott elvett egy gör­desz­kát, fenye­ge­tő­leg fel­emel­te, majd egy bokor­ba dobta.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a bán­tal­ma­zott sér­tet­tek 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el, azon­ban könnyű testi sér­tés vonat­ko­zá­sá­ban nem ter­jesz­tet­tek elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.