Főoldal » Hírek » Veréssel követelte elmaradt munkabérét egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő elma­radt mun­ka­bé­re kifi­ze­té­sét úgy köve­tel­te a vál­lal­ko­zó­tól, hogy ököl­lel több­ször arcon ütötte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egyé­ni vál­lal­ko­zó alkal­ma­zá­sá­ban állt, azon­ban 2023 novem­ber ele­jén fel­mon­dás­sal meg­szűnt a mun­ka­vi­szo­nya, ese­dé­kes mun­ka­bé­rét pedig  pénz­in­té­ze­ti prob­lé­mák­ra hivat­koz­va a vál­lal­ko­zó nem fizet­te ki.

A férfi a hónap köze­pén, reg­gel autó­val elin­dult azért, hogy meg­ke­re­si volt mun­ka­adó­ját és kifi­zet­te­ti vele a  mun­ka­bé­rét. Kazinc­bar­ci­kán ész­re­vet­te az autó­já­val köz­le­ke­dő fér­fit, mellé ment, majd meg­előz­te, és az úttes­ten kereszt­be for­dít­va gép­jár­mű­vét meg­ál­lás­ra kényszerítette.

Az elkö­ve­tő oda­ment a vál­lal­ko­zó­hoz, kinyi­tot­ta az ajtót, fele­lős­ség­re vonta a mun­ka­bér elma­ra­dás miatt, és több­ször ököl­lel arcon ütöt­te. A vád­lott ezután azt köve­tel­te, hogy áll­jon félre az autó­val, és hozas­sa a hely­szín­re a pénzt. Mind­ket­ten lehaj­tot­tak egy par­ko­ló­ba, ahol a férfi ismét a bérét köve­tel­te, és két­szer újból arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zott azzal pró­bál­ta elke­rül­ni a továb­bi verést, hogy azt mond­ta, az édes­ap­ja hozza a pénzt. A tele­fo­non tör­tént érte­sí­tés­re a sér­tett édes­ap­ja való­ban meg­je­lent, azon­ban ő sem fize­tett, hanem közöl­te a vád­lot­tal, hogy érte­sí­ti a rendőrséget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben  fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. A köz­úti köz­le­ke­dés sza­bály­sér­té­se miatt külön sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.