Főoldal » Archív » Veréssel követelték pénzüket a bezárt férfitól – emberrablás miatt kell felelniük

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ember­rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat egy csa­lád öt tag­já­val szem­ben, akik 2017 szep­tem­be­ré­ben a náluk alkal­mi mun­kát végző sér­tet­tet azzal gya­nú­sí­tot­ták, hogy pénzt lopott tőlük, majd ami­kor a férfi ezt tagad­ta, töb­ben bán­tal­maz­ták, a sza­ba­don bocsá­tá­sát pedig a pénz vissza­adá­sá­tól tet­ték függővé.

A vád­irat sze­rint a Veszp­rém­hez köze­li falu­ban élő házas­pár gép­ko­csi­já­ból eltűnt 1.800 euró, mely­nek eltu­laj­do­ní­tá­sá­val a két vád­lott a náluk már évek óta alkal­mi mun­ká­kat végző, és az autó­ju­kat előző nap kita­ka­rí­tó sér­tet­tet gya­nú­sí­tot­ta. Gya­nú­ju­kat a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen lakó fiuk­kal és annak fele­sé­gé­vel is meg­osz­tot­ták, akik­nél a sér­tett aznap dolgozott.

Annak érde­ké­ben, hogy a tör­tén­tek végé­re jár­ja­nak, a csa­lád­ból két fia­ta­labb nő, a házas­pár menye és lánya a sér­tett övtás­ká­já­ból meg­sze­rez­ték a laká­sá­nak kul­csa­it, és a tudta nél­kül átku­tat­ták a házát, azon­ban a kere­sett pénz­nek nem akad­tak a nyo­má­ra. Miu­tán ezt a csa­lád­fő­vel közöl­ték, a férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­ve­ri a sér­tet­tet, ha az a pénzt nem adja vissza.

A pénz vissza­szer­zé­se érde­ké­ben a fia­ta­labb férfi valót­la­nul azt állí­tot­ta a sér­tett­nek, hogy az apja házá­nál kell mun­kát végez­ni, ezért kocsi­val oda­vi­szik. Mind­annyi­an a szü­lői ház­hoz men­tek, ahol a bejá­ra­ti ajtót bezár­va a sér­tet­tet az eme­let­re hív­ták, ott leül­tet­ték, majd kér­dő­re von­ták a pénz eltű­né­se miatt. A sér­tett tagad­ta a csa­lád gya­nú­sí­tá­sa­it, mire a két férfi bán­tal­maz­ni kezd­te, ütle­gel­te, majd a fia­ta­labb még a pad­lón fekve is rugdalta.

A két férfi a sér­tett sza­ba­don bocsá­tá­sát a pénz vissza­adá­sá­tól tette füg­gő­vé, míg a bán­tal­ma­zás­nál jelen­lé­vő nők maguk is fenye­ge­tőz­tek, illet­ve egyi­kük faka­nál­lal ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett az ütle­ge­lés és rúgá­sok követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely miatt három bán­tal­ma­zó­já­nak súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.