Főoldal » Hírek » Vérző orral menekült a rendőrség udvarára - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fel­nőtt, vala­mint két 17 éves fia­tal­ko­rú ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy gyer­mek­ko­rú fiú tár­suk­kal együtt 2020. május hónap ele­jén, a haj­na­li órák­ban Ózdon egy szó­ra­ko­zó­hely kör­nye­ze­té­ben az utcán tar­tóz­kod­tak, ami­kor onnan kijött három, ittas álla­pot­ban lévő fia­tal­ko­rú, akik közül az egyik emel­ke­dett han­gu­lat­ban kiál­toz­ni kezdett.

Mind­há­rom vád­lott oda­ment a han­gos­ko­dó fér­fi­hoz, közü­lük a fel­nőtt korú és az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott egy-egy alka­lom­mal pofon ütöt­te. A tett­le­ges­ség nem foly­ta­tó­dott, mert meg­be­szél­ték egy­más­sal a tör­tén­te­ket. Ezután viszont a szó­ra­ko­zó­hely­ről kijött három férfi közül ket­ten sétál­va haza indul­tak, de a vád­lot­tak utá­nuk futot­tak, és ami­kor beér­ték őket, közöl­ték velük, hogy ami­ért fut­ni­uk kel­lett, most kapni fog­nak. Az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott a két férfi közül egyi­kük­re rátá­madt, több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, de az elha­jolt, mire több alka­lom­mal meg­rúg­ta a bor­dá­ján. A két másik vád­lott is csat­la­ko­zott és együt­te­sen ütle­gel­ték a fér­fit, aki a továb­bi bán­tal­ma­zás elől elfu­tott, de társa hát­ra­ma­radt, akire mind­há­rom vád­lott azon­nal rátá­madt, föld­re lök­ték, test szer­te ütle­gel­ték és rugdosták.

A koráb­ban elme­ne­kült sér­tett vissza­ment a barát­já­ért, erre a vád­lot­tak újból őt kezd­ték el bán­tal­maz­ni. A föld­re került másik sér­tett ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va, vérző orral besza­ladt a rend­őr­ka­pi­tány­ság közel­ben lévő hátsó udva­rá­ra, és ott a föld­re esve kért segít­sé­get a rendőröktől.

A bán­tal­ma­zott sér­tet­tek közül egyi­kük­nek nem kelet­kez­tek sérü­lé­sei, míg a másik két férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos, hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el, de magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tet­tek elő.

Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tak közül a fel­nőtt korú­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást, párt­fo­gó fel­ügye­le­tet és cso­por­tos fog­lal­ko­zá­son való rész­vé­telt, míg a bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban letöl­ten­dő, de pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indítványozott.