Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Veszekedés közben autóval hajtott át férjén – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ged kör­nyé­ki falu­ban lakó nővel szem­ben, aki 2017 decem­be­ré­ben egy vesze­ke­dés köz­ben ült autó­ba, majd az elé ugró fér­jét elütöt­te és annak halá­lát okozta.

A  vád­irat sze­rint a vád­lott és férje között, első­sor­ban a sér­tett ita­lo­zó élet­mód­ja és agresszív ter­mé­sze­te miatt, hosszabb ideje meg­rom­lott a kap­cso­lat, azon­ban a gya­ko­ri konf­lik­tu­sok elle­né­re együtt éltek.

A sér­tett 2017. decem­ber 27-én, kora dél­után, alko­holt fogyasz­tott, majd 16 óra­kor közös házuk­ban meg­tá­mad­ta a vád­lot­tat, őt meg­lök­te, foj­to­gat­ta. A vád­lott a táma­dás elől ki tudott térni, magá­hoz vette a közös gép­ko­csi­juk kul­csát és a ház­ból kiro­hant. A mene­kü­lés cél­já­ból a vád­lott a ház előtt par­ko­ló autó­juk­ba ült és a táma­dás miat­ti, tudat­szű­kült álla­pot­ban, nagy gázt adott, kipör­gő kere­kek­kel elin­dult. Rövid­del az elin­du­lás után elütöt­te a gép­ko­csi első lök­há­rí­tó­já­val a sér­tet­tet, aki a motor­ház­te­tő­re zuhant.

A vád sze­rint a vád­lott az elütést ész­lel­te, a lábát a gáz­pe­dál­ról levet­te, vala­mint a műút­ra ráhaj­tott, ami miatt a sér­tett a gép­ko­csi elé, az útra esett.

A vád­lott ezt is ész­lel­te, ugyan­ak­kor, bár már nem gyor­sí­tott, de nem is féke­zett, így ráhaj­tott az asz­fal­ton fekvő sér­tett­re. A sér­tett teste a gép­ko­csi alvá­zá­ban fenn­akadt, a féke­zés nél­kül tovább­ha­la­dó autó a tes­tet von­szol­ta, majd az autó a túl­ol­da­li útpad­ká­ra fel­ment, és ott fenn­akadt a sér­tett tes­tén. A vád­lott még ekkor is ismé­telt gáz­adás­sal pró­bál­ta a gép­ko­csit a fenn­aka­dás­ból kimoz­dí­ta­ni, azon­ban az autó kere­kei kipö­rög­tek és azzal nem tudott elindulni.

A sér­tett a ráha­la­dás, a beszo­ru­lás, vala­mint a mell­kas össze­nyo­ma­tá­sa miatt éle­tét vesz­tet­te. Amennyi­ben a vád­lott a sér­tett elüté­sét köve­tő­en akár­csak las­sí­tó­fé­ke­zést is alkal­ma­zott volna, a gép­ko­csi nem haladt volna rá a sér­tett­re és így a halá­los követ­kez­mény sem tör­tént volna meg.

A főügyész­ség a nőt erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.