Főoldal » Hírek » Veszélyes állatokkal működtetett magánállatkertet – Fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki enge­dély nél­kül, a ható­ság til­tá­sa elle­né­re magán­ál­lat­ker­tet tar­tott fenn.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban enge­dély nél­kül kiala­kí­tott és a nagy­kö­zö­ség szá­má­ra meg­nyi­tott Érden egy magán­ál­lat­ker­tet, amely­ben orosz­lá­no­kat, pumá­kat, tara­jos sült, sarki róká­kat és egyéb álla­to­kat tar­tott. Ezek közül több is veszé­lyes, külö­nö­sen veszé­lyes és ter­mé­szet­vé­del­mi szem­pont­ból jelen­tős állat­fa­jok közé tartozott.

2017. évben ellen­őr­zést tar­tot­tak az ingat­la­non, majd a szük­sé­ges enge­dé­lyek hiá­nya miatt azt bezár­at­ták. Emel­lett az ille­té­kes hiva­tal még ugyan­eb­ben az évben az orosz­lá­no­kat, pumá­kat, tara­jos sülö­ket el is kobozta.

Ezután az elkö­ve­tő 2018-ban „állat­si­mo­ga­tó” kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben kért és kapott is állás­fog­la­lást a szak­ha­tó­ság­tól. Abban kiok­tat­ták, hogy ahhoz milyen okira­tok­ra van szük­sé­ge és arra is, hogy oda veszé­lyes állat nem helyez­he­tő el.

Ezt köve­tő­en a férfi 2018. ápri­li­sá­ban – tovább­ra is enge­dély nél­kül, illet­ve a koráb­bi ható­sá­gi til­tás elle­né­re – ismét meg­nyi­tot­ta az állat­ker­tet, ahol még ugyan­eb­ben a hónap­ban ható­sá­gi ellen­őr­zést is tar­tot­tak. Az ellen­őr­zés során ismét több orosz­lánt, tara­jos sült, sarki­ró­kát és más fajta álla­to­kat találtak.

Ezen túl 2019-ben, rész­ben ter­mé­sze­tes sza­po­ru­lat ered­mé­nye­ként, rész­ben vásár­lás­sal továb­bi hét orosz­lán került a területre.

Az elkö­ve­tő a szük­sé­ges szak­ha­tó­sá­gi enge­dé­lyek­kel nem ren­del­ke­zett sem az álla­tok tar­tá­sá­ra sem azok­nak a nagy­kö­zön­ség részé­re tör­té­nő bemutatására.

Az ügy­ben az Érdi Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A fotók a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szem­lé­jén készültek.