Főoldal » Archív » Veszélyes hulladék szállítását vállalták – vádat emelt az ügyészség

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel és fér­fi­val szem­ben, akik apró­hir­de­tés­ben vál­lal­ták veszé­lyes hul­la­dék és sze­mét elszállítását.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2018 szep­tem­be­ré­ben egy újság­ban hir­de­tést adtak fel két­szer is arról, hogy veszé­lyes hul­la­dék és sze­mét elszál­lí­tá­sát vál­lal­ják. Így kerül­tek kap­cso­lat­ba egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi lakos­sal, aki­vel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az ingat­la­nán levő hul­la­dé­kot a vád­lot­tak elszállítják.

A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2018. szep­tem­ber 29-én, a dél körül, a vád­lot­tak az álta­luk veze­tett autó­val és után­fu­tó­val meg­je­len­tek a meg­bí­zó ingat­la­ná­nál, ahol fel­pa­kol­ták az épí­té­si tör­me­lék­ből, kerék­pár­bel­ső­ből, külső gumik­ból, fóli­ák­ból, üveg­da­ra­bok­ból és fes­té­kes dobo­zok­ból álló hul­la­dé­kot. Ezt Már­tély kül­te­rü­le­té­re szál­lí­tot­ták és egy dűlő­úton - annak elle­né­re, hogy ezen a kül­te­rü­le­ti, mező­gaz­da­sá­gi műve­lés alatt álló terü­le­ten min­den­fé­le hul­la­dék elhe­lye­zé­se tilos - lepa­kol­ták. A közel egy tonna hul­la­dék gyűj­té­sé­re és szál­lí­tá­sá­ra, keze­lé­sé­re vonat­ko­zó ható­sá­gi enge­déllyel a vád­lot­tak nem rendelkeztek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.