Főoldal » Archív » Veszélyhelyzet miatt bezárt iskolába is próbáltak betörni - letartóztatták őket

A Sze­gedi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tott két fér­fit, akik 2020. már­ci­us 29. és ápri­lis 1. között - töb­bek között - egy bezárt isko­lá­ba is be akar­tak törni.

A járá­si ügyész­ség indít­ványa sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a gyanú tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nye­ket külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­tak az elmúlt héten Sze­ge­den 2 magán­sze­mély laká­sá­ba sur­ran­tak be. Egy alka­lom­mal éjjel, egy­szer pedig a kora dél­utá­ni órák­ban hasz­nál­ták ki a sér­tet­tek figyel­met­len­sé­gét, és lop­ták el pénz­tár­cá­i­kat a ben­nük levő okira­tok­kal és bank­kár­tyák­kal együtt. 

Ezt köve­tő­en több bolt­ban ciga­ret­tát és más egye­bek mellett ener­gia italt kísé­rel­tek meg vásá­rol­ni a lopott bank­kár­tyák­kal, volt ahol siker­rel is jár­tak, de elő­for­dult, hogy a ter­mi­nál eluta­sí­tot­ta a tranzakciót.

Már­ci­us 29-én dél­után­ján az egyik bel­vá­ro­si sze­ge­di isko­lá­ba pró­bál­tak meg betör­ni úgy, hogy a kerí­tésen átmász­va a kar­ban­tar­tó épü­let abla­kát egy beton­da­rab­bal betör­ték, majd az isko­la épü­le­té­ben érték­tár­gyak után kutat­tak. A riasz­tó meg­szó­lalt, így a fér­fi­ak az össze­ké­szí­tett kony­hai szag­el­szí­vó­kat hát­ra­hagy­va a hely­szín­ről elmenekültek.

A szabálysér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés, és egyi­kük ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re. Mind­két gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, velük szem­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jelen­leg is több eljá­rás van folya­mat­ban, egyi­kük állan­dó lakó vagy tar­tóz­ko­dá­si hellyel sem rendelkezik.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.