Főoldal » Archív » Vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat az ügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy önkor­mány­zat­nál cso­port­ve­ze­tő­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki pénzt kért egy köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélt fér­fi­tól azért, hogy az el nem vég­zett mun­ká­ját ledol­go­zott­ként iga­zol­ja.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott egy komárom-esztergom megyei tele­pü­lés önkor­mány­za­tá­nál cso­port­ve­ze­tő­ként dol­go­zott, fel­ada­ta volt a ható­sá­gok által kiköz­ve­tí­tett köz­cé­lú fog­lal­koz­ta­tot­tak irá­nyí­tá­sa, így a köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re elítél­tek mun­ká­val való ellá­tá­sa, az álta­luk ledol­go­zott idő jelen­lé­ti íven való rög­zí­té­se, majd annak a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal útján a párt­fo­gó fel­ügye­lő­höz való eljut­ta­tá­sa.

Az egyik elítélt 300 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak hely­szí­né­ül a párt­fo­gó fel­ügye­lő az önkor­mány­za­tot, mint mun­kál­ta­tót jelöl­te ki. Az elítélt a köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sét 2017. júli­us 31-én kezd­te meg a vád­lott fel­ügye­le­te alatt köz­te­rü­le­ti mun­ka­kör­ben.

A vád­lott fel­hí­vá­sá­ra az elítélt négy nap tekin­te­té­ben a jelen­lé­ti ívet már azelőtt alá­ír­ta, hogy a mun­kát elvé­gez­te volna. Az elítélt 2017. novem­ber 24-én reg­gel 9 óra­kor ismét mun­ká­ra jelent­ke­zett a vád­lott­nál, aki ekkor azt az aján­la­tot tette a dol­go­zó­nak, hogy adjon neki 10.000 Ft-ot, és ennek fejé­ben ő ledol­go­zott­ként tün­te­ti fel a jelen­lé­ti íven az adott napot úgy, hogy azt való­já­ban nem kell ledol­goz­nia, illet­ve jelez­te azt is, hogy a későb­bi­ek­ben is tud szá­má­ra ilyen módon jelen­lé­tet iga­zol­ni.

Az elítélt a vád­lott aján­la­tát eluta­sí­tot­ta, és aznap már meg sem kezd­te a mun­kát, nem ment töb­bet dol­goz­ni az önkor­mány­zat­hoz, hanem jelez­te a párt­fo­gó­nál, hogy milyen aján­la­tot tett neki a vád­lott. A vád­lott a valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zó jelen­lé­ti ívet lead­ta a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban, ahon­nan a pol­gár­mes­ter alá­írá­sá­val ellát­va 2018. janu­ár 26-án az elítélt által ledol­go­zott órák iga­zo­lá­sá­ra továb­bí­tás­ra került a párt­fo­gó fel­ügye­lő részé­re.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben.