Főoldal » Hírek » Vesztegetéssel gyanúsít az ügyészség több határrendészt, ketten őrizetben vannak - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­moz. Az ügyész­ség eddig nyolc határ­ren­dészt és egy román állam­pol­gárt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben 2022. júni­us 24-én a nyo­mo­zó ügyész­ség tet­ten­érést köve­tő­en, továb­bi össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­ta­tott. Az ügyész­ség által szer­ve­zett bűn­ügyi akci­ó­ban az NVSZ, a TEK, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val közel 135 fő vett részt.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a nagy­la­ki határ­ren­dé­szek szol­gá­la­tuk során, még a határ­át­ke­lő előtt rend­sze­re­sen állí­tot­tak meg kül­föl­di gép­jár­mű­ve­ket, és külön­bö­ző vélt vagy valós sza­bály­sér­té­sek­re hivat­koz­va fel­aján­lot­ták, hogy pén­zért elte­kin­te­nek a bír­ság kisza­bá­sá­tól és a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok meg­in­dí­tá­sá­tól.

Az elkö­ve­tők az össze­han­golt kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyü­ket leg­alább 2022 már­ci­u­sá­tól foly­tat­ták. Egy-egy szol­gá­lat alatt átla­go­san 140-260 euró vesz­te­ge­té­si pénzt sze­rez­tek – ame­lyet egy puha anya­gú szem­üveg­tok­ba rakva az alsó­ne­mű­jük­be rej­tet­tek – és azt a nap végén egy­más között elosz­tot­tak úgy, hogy abból jut­tat­tak elöl­já­ró­juk­nak is. A főtisz­ti rend­fo­ko­za­tú rend­őr tevé­ke­nyen nem vett részt a kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyek­ben, de alosz­tály­ve­ze­tő­ként a szol­gá­lat­ve­zény­lés­sel segí­tet­te a beosz­tot­tak bűn­el­kö­ve­té­sét.

A tet­ten­érés során a vászon szem­üveg­tok, vala­mint az abban elrej­tett 20 euró és 50 lei került elő, míg a kuta­tá­so­kon az ügyész­ség továb­bi 1.460 eurót, 340 fon­tot, és 210 zlotyt fog­lalt le.

A kilenc elfo­gott sze­mély­ből nyolc­an rend­őrök, míg egy – vesz­te­ge­té­sen tet­ten ért – tár­suk román állam­pol­gár­sá­gú kami­on­so­főr, aki négy határ­rend­ésszel beis­me­rő val­lo­mást tett.

Az ügyész­ség a kilenc gya­nú­sí­tott közül kettő őri­zet­ben lévő – akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ménnyel – meg­gya­nú­sí­tott elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa ma dönt.

A fotók a szem­lén készül­tek, a videó az elfo­gást rög­zí­ti.