Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vesztegetéssel próbált jogosítványt szerezni – vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 30 éves sal­gó­tar­já­ni nő ellen, aki 110.000 forin­tot aján­lott egy köz­le­ke­dé­si vizs­ga­biz­tos­nak, azért, hogy áten­ged­je őt a gya­kor­la­ti vizsgán.

A nő a „B” kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány meg­szer­zé­sé­hez szük­sé­ges gya­kor­la­ti vizs­gát már több­ször meg­pró­bál­ta leten­ni, azon­ban egy­szer sem járt sikerrel.

2019 októ­be­ré­ben Sal­gó­tar­ján­ban ismét pró­bál­ko­zott, ám mivel az egyik kör­for­ga­lom­ba tör­té­nő behaj­tás­kor nem adta meg az elsőbb­sé­get az ott hala­dók­nak, így az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben az okta­tó­nak be kel­lett avat­koz­nia, ezért ez a vizs­ga is siker­te­le­nül zárult.

A tanu­ló­au­tót már az okta­tó vezet­te vissza a vizs­ga­köz­pont épü­le­té­ig, ahol a nő a vizs­ga­biz­tos­nak 110.000 forin­tot aján­lott annak érde­ké­ben, hogy a vizs­gát ered­mé­nyes­nek minő­sít­se és így a két évvel koráb­ban letett elmé­le­ti vizs­gát se kell­jen megismételnie.

A vizs­ga­biz­tos a vád­lott aján­la­tát visszautasította.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a nő ellen vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz döntést.