Főoldal » Hírek » Vesztegetéssel próbálta meghosszabbítani letelepedési engedélyét – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy kínai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a gyanú sze­rint 300.000 forin­tot akart átad­ni az ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rá­sát foly­ta­tó rend­őrök­nek, hogy helyt adja­nak a kérelmének. 

A kínai férfi és fele­sé­ge hosszabb ideje Magyar­or­szá­gon élnek, azon­ban szük­sé­ges volt a nem­ze­ti lete­le­pe­dé­si enge­dé­lyük meg­hosszab­bí­tá­sa, amely iránt kérel­met ter­jesz­tet­tek elő. A kérel­mek vizs­gá­la­ta során a rend­őrök a házas­pár buda­pes­ti lakó­he­lyén jegy­ző­köny­vet vet­tek fel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, az ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás során a kínai férfi arra kérte a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, hogy vegye­nek fel új jegy­ző­köny­vet, amely­ben a koráb­ban fel­vett hiva­ta­los irat­ban fog­lal­tak­kal ellen­té­tes, valót­lan ada­tok sze­re­pel­je­nek. A rend­őrök a kérés­nek nem tet­tek eleget.

A kül­föl­di fér­fi­nek és fele­sé­gé­nek az Orszá­gos Ide­gen­ren­dé­sze­ti Főigaz­ga­tó­sá­gon való meg­je­le­né­se érde­ké­ben 2023. novem­ber 21-én két rend­őr idé­zést kéz­be­sí­tett. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az idé­zés átadá­sa után a férfi 300.000 forint­tal a kezé­ben a rend­őrök után ment, amit min­den­áron át akart adni nekik azért, hogy kérel­mü­ket a hiva­ta­los sze­mé­lyek – köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve – ked­ve­ző­en bírál­ják el.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek nem fogad­ták el a pénzt.

A férfi az utcá­ra is követ­te az eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, majd beült a rend­őr­au­tó hátsó ülé­sé­re, ahol a még min­dig nála lévő pénzt akar­ta tovább­ra is átad­ni, majd a kocsi­ban elhe­lyez­ni. A férfi a rend­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem szállt ki a kocsi­ból, végül meg­bi­lin­csel­ték és előállítottak.

A nyo­mo­zó ügyé­szek még az elkö­ve­tés nap­ján minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek a gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki a fér­fit, a gya­nú­sí­tott tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az elkö­ve­tő sza­bad­lá­bon védekezik.

A fotón a lefog­lalt, fel­kí­nált pénz látható.