Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Vetkőzésből konfliktus a balatoni fürdőben - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy Bala­ton parti tele­pü­lés für­dő­jé­ben nem az öltö­ző­ka­bint hasz­nál­ta  az átöl­tö­zés­hez és ami­kor ezt szóvá tet­ték neki, szit­ko­zó­dott, han­gos­ko­dott, fenye­ge­tő­zött, majd két ven­dé­get is bán­tal­ma­zott.

A vád sze­rint a 43 éves vád­lott 2020 janu­ár­já­ban a bala­to­ni für­dő­ben nem az öltö­ző­ben, hanem egy koe­du­kált közös helyi­ség­ben kez­dett el vet­kőz­ni. A férfi mez­te­len alsó­tes­tét ész­lel­te egy közel­ben tar­tóz­ko­dó nő és ezt szóvá is tette.

A vád­lott­nak nem tet­szett a rend­re uta­sí­tás, ezért a nőt trá­gár módon szi­dal­maz­ni kezd­te, majd a nő 14 éves fiát is fenye­get­te és ütés­re emelt kéz­zel az öltö­ző sar­ká­ba szo­rí­tot­ta, mivel a fiú sértő kife­je­zés­sel illet­te.

A kis­ko­rú sér­tett fenye­ge­té­se miatt az öltö­ző­he­lyi­ség­ben, majd a meden­ce­tér­ben újabb szó­vál­tás ala­kult ki a vád­lott és a fiú édes­any­ja között, amely azzal ért véget, hogy a vád­lott mind­ket­tő­jü­ket a köze­lük­ben lévő pihe­nő­ágy­ra lökte.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­nak a für­dő­mes­ter fel­lé­pé­se vetett véget.

A pihe­nő­ágyak közé eső kis­ko­rú sér­tett alkar­ján és hátán zúzó­dá­sos, az alkar egyéb része­in pedig nyílt seb­zé­ses sérü­lést szen­ve­dett el, ame­lyek nyolc napon belül gyó­gyul­tak.