Főoldal » Hírek » Vezetés közben ütötte a taxisofőrt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett, garáz­da­ság, ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A férfi újév haj­na­lán taxi­val köz­le­ke­dett, de ittas­sá­ga miatt szó­vál­tás­ba került a sofőr­rel, akit veze­tés köz­ben meg­ütött, majd az autó­ból kiszáll­va meg­ron­gál­ta a mobil­te­le­fon­ját és az adó-vevő készü­lé­ket, miköz­ben az autó körül üldözte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. újév haj­na­lán, Kazinc­bar­ci­kán taxit ren­delt azzal a cél­lal, hogy élet­tár­sá­val és annak gyer­me­ké­vel lakó­he­lyük­re utaz­za­nak. Ami­kor beül­tek az autó­ba, a férfi a jobb első ülé­sen fog­lalt helyet, azon­ban ittas álla­po­ta miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a taxi­so­főr­rel, aki fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re nem hívta tele­fo­non az ő egyik isme­rő­sét. Ami­kor utol­ér­tek egy sze­mély­au­tót, arra uta­sí­tot­ta a taxi­so­főrt, hogy előz­ze meg. A taxis már elha­ladt az autó mel­lett, ami­kor a vád­lott hir­te­len veze­tés köz­ben ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett erre vész­fé­ke­zés­sel meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vet, és kiszállt.

A férfi is elhagy­ta a kocsit, azon­ban abból kivet­te a sér­tett mint­egy 200.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a taxi tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban lévő, 100.000 forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű adó-vevőt, és azo­kat a föld­höz vágva hasz­nál­ha­tat­lan­ná tette. Köz­ben fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy vere­ked­jen meg vele. A sofőr erre nem volt haj­lan­dó, ezért az autó körül üldöz­ni kezd­te, ami­kor pedig utol­ér­te, kirúg­ta a lába­it, ami­től a sér­tett a föld­re esett, majd fel­állt és úgy hát­rált előre. Az elkö­ve­tő még ráki­a­bált „gyere, üssél ki csics­ka taxis!”, ami­kor viszont látta, hogy az élet­tár­sa a gyer­mek­kel együtt eltá­vo­zik, fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel és utá­nuk ment.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel veszé­lyez­tet­te a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevő, a gép­jár­mű­ben utazó vala­mennyi sze­mély, ille­tő­leg a másik gép­jár­mű­vet veze­tő isme­ret­len sze­mély éle­tét, testi épségét.

A taxi­so­főr a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és könnyű testi sér­tés miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.