Főoldal » Hírek » Vezetői engedély nélkül okozott halálos balesetet – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki – azt köve­tő­en, hogy koráb­ban már két­szer is elkap­ták enge­dély nél­kü­li veze­té­sért – halá­los bal­ese­tet okozott. 

Az ügy vád­lott­ja jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, illet­ve egy koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás miatt eltil­tot­ták a veze­tés­től, így azt nem is sze­rez­he­tett. Ennek elle­né­re 2022. augusz­tus 6- án majd 2022. decem­ber 1-én is enge­dély nél­kül veze­tett gépkocsit.

2023. feb­ru­ár 10-én a vád­lott az M0 autó­út Szi­get­szent­mik­lós­hoz tar­to­zó részén, az M5 autó­pá­lya irá­nyá­ba ismét autót veze­tett. Ekkor jár­mű­ben két utas is tar­tóz­ko­dott. Az elkö­ve­tő nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got az előt­te hala­dó gép­ko­csi mögött, így ami­kor az elől hala­dó jármű las­sí­ta­ni kez­dett a vád­lott vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rült. Ezzel egy­ide­jű­leg a kor­mányt jobb­ra rán­tot­ta, ezért a jármű neki­csa­pó­dott egy for­gal­mi okból álló pót­ko­csis tehergépkocsinak.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lot­ti jármű mind­két utasa meg­sé­rült, egyi­kük olyan súlyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az elkö­ve­tő a bal­ese­tet köve­tő­en kimá­szott az autó­ból és elme­ne­kült gya­lo­go­san anél­kül, hogy meg­pró­bált volna segí­te­ni a sérült személyeknek.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az autó veze­tő­jé­vel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, 2 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge és 3 rend­be­li jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A csa­tolt fény­ké­pek a bal­eset hely­szí­nén készül­tek a részes járművekről.