Főoldal » Hírek » Videófelvétel rögzítette, amint a nadrágba rejti a csokit - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint doro­gi és esz­ter­go­mi üzle­tek­ből tizen­egy­szer lopott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 22-e és 2020. júni­us 10-e között tíz alka­lom­mal három külön­bö­ző doro­gi üzlet­ből lopott már­kás ita­lo­kat és cso­ko­lá­dét, míg egy alka­lom­mal egy esz­ter­go­mi üzlet­ből lopott cso­ko­lá­dét. Az elkö­ve­tő az egyik doro­gi üzlet­be hét­szer tért be lopni, ennek a sér­tett­nek össze­sen 142.172,- Ft kárt oko­zott a lopással.

A férfi mind­annyi­szor a lopott ter­mé­ket a nad­rág­já­ba rej­tet­te, ezt -egy kivétellel- kame­ra rögzítette.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 128.772,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint három sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek helyt adva köte­lez­ze a nekik oko­zott, meg nem térült kár megfizetésére.