Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baleset a kereszteződésben - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a nőt, aki a „STOP” tábla elle­né­re féke­zés nél­kül behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be, ahol ütkö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik gépkocsival.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint 2022. ápri­lis 23-án, dél­után, nap­sü­té­ses idő­ben, jó látá­si viszo­nyok között haladt gép­ko­csi­já­val 70 km/óra sebes­ség­gel a sér­tett a Nagy­ha­lászt Nyír­egy­há­zá­val össze­kö­tő úton, utas­ként egy nőt szál­lí­tott, mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övüket.

Ugyan­ek­kor köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val a sér­tett útvo­na­lát keresz­te­ző úton a nő is, aki három utast szál­lí­tott. Az elkö­ve­tő nem ren­del­ke­zett hely­is­me­ret­tel, ezért az útke­resz­te­ző­dés­be úgy haj­tott be, hogy figyel­men kívül hagy­ta az „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” tábla jel­zé­sét, azaz nem állt meg, de nem is féke­zett. A keresz­te­ző­dés­ben össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett gép­ko­csi­já­val, ami­től mind­két jármű az árok­ba csa­pó­dott, kidönt­ve egy jel­ző­táb­lát, illet­ve meg­ron­gál­va egy csa­lá­di ház kerítését.

A bal­eset­ben a vét­len sofőr és utasa is meg­sé­rült, nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­se­ket, zúzó­dá­so­kat szen­ved­tek. A vád­lott és egyik utasa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ütkö­zést. Ha a nő a „STOP” táb­lá­nál meg­állt volna, és elsőbb­sé­get ad a védett úton köz­le­ke­dő­nek, a bal­eset nem követ­ke­zik be.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat, és tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A bal­ese­tet a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.