Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Villámhárítón mászva menekültek a rablók elől

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fel­nőtt és három fia­tal­ko­rú férfi, vala­mint egy tizen­há­rom éves lány ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

2017. novem­ber hó első nap­ja­i­ban az éjsza­kai órák­ban az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban lévő bevá­sár­ló­köz­pont kijá­ra­tá­nál szó­vál­tás­ba keve­re­dett az üzle­tet akkor elha­gyó négy sér­tet­tel, három fér­fi­vel és egy nővel, vala­mint egy továb­bi ott tar­tóz­ko­dó férfival.

A sér­tet­tek elhagy­ták a hely­színt, azon­ban a vád­lott az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző roko­na­i­ból és bará­ta­i­ból álló 13 fős tár­sa­ság­nak oda­ki­a­bált, hogy jöj­je­nek, mivel az egyik sér­tett­nél sze­rin­te pénz van. A tár­sa­ság­ból kivált a továb­bi négy vád­lott, vala­mint még hét férfi, és továb­bi két gyer­mek­ko­rú fiú. Mind­annyi­an követ­ték a sér­tet­te­ket, és több­ször meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel őket. Azok mene­kül­ni kezd­tek, közü­lük az egyik férfi meg­bot­lott, így a vád­lot­tak közül három férfi és egy gyer­mek­ko­rú fiú utol­ér­ték, és azon­nal bán­tal­maz­ni kezd­ték, arcon ütöt­ték, rug­dos­ták. Ezt látva, a töb­bi­ek elfu­tot­tak, de a vád­lot­tak és gyer­mek­ko­rú tár­sa­ik üldöz­ték őket, mikor egy tár­sas­ház mögöt­ti gép­jár­mű­par­ko­ló­ba értek, zsák­ut­cá­ba jutot­tak, nem tud­tak hová mene­kül­ni, így a két férfi és a nő a ház falá­ból kiál­ló vil­lám­há­rí­tón fel­mász­tak a lég­kon­di­ci­o­ná­ló berendezéshez.

A sér­tet­tek közül az egyik férfi már nem tudott a tár­sai után mász­ni, így őt a fel­nőtt korú és az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott meg­fog­ták, föld­re tér­del­tet­ték, majd több alka­lom­mal pofon ütöt­ték és fejbe rúg­ták. A bán­tal­ma­zás­hoz csat­la­ko­zott még két fia­tal­ko­rú vád­lott is, akik ököl­lel ütötték.

A vád­lot­tak közül a fel­nőtt korú férfi, a fia­tal­ko­rú lány a sér­tet­tek­től érték­tár­gya­kat akart meg­sze­rez­ni, ezért kövek­kel és fada­ra­bok­kal dobál­ták őket, azt kia­bál­ták nekik, hogy
„pénzt vagy éle­tet, külön­ben meghaltok!”

A sér­tet­tek 600 forin­tot, vala­mint egy 500 forin­tos papír­pénzt és még 60 forint össze­gű apró­pénzt dob­tak le a vád­lot­tak­nak. A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a tár­sas­ház egyik lakó­ja fel­fi­gyelt a kia­bá­lás­ra és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az ügyész­ség a fel­nőtt korú vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, míg a továb­bi három fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let egy­ide­jű elrendelésével.