Főoldal » Hírek » Villanyoszlop állította meg a rendőrök elől bódultan menekülő férfit – a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 25 éves sükös­di férfi ellen, aki két megyén keresz­tül mene­kült „bekris­tá­lyoz­va” a rend­őrök elől.

A vád sze­rint a - veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt álló - férfi tavaly novem­ber­ben sükös­di ott­ho­ná­ban új pszi­cho­ak­tív anya­got, un. kris­tályt fogyasz­tott. A férfi ilyen álla­pot­ban késő este Pécs­re veze­tett egy oszt­rák honos­sá­gú személygépkocsival.

A fér­fit a haj­na­li órák­ban ellen­őriz­ni akar­ták Pécsett, de a rend­őr jel­zé­sé­re nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel az M6-os autó­pá­lya felé mene­kült. Az autó­pá­lyán Buda­pest felé hala­dó elkö­ve­tőt öt rend­őr­au­tó pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni. A férfi végül Báta­szék­nél elhagy­ta az autó­pá­lyát, majd egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött. A férfi ezután elfu­tott a hely­szín­ről, de a rend­őrök rövid időn belül elfogták.

A járá­si ügyész­ség az ittas veze­tés miatt koráb­ban már elítélt vád­lot­tal szem­ben elzá­rás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.