Főoldal » Hírek » Viperával fenyegette és meg akarta kötözni a szomszédot - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az 51 éves férfi feke­te ruhá­ban, símaszk­kal a fején, vipe­rá­val támadt rá a szom­széd­ra, és meg akar­ta kötözni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint idén szep­tem­ber­ben az 51 éves férfi egy Kapu­vár mel­let­ti tele­pü­lé­sen, fia házá­nál dol­go­zott. Ekkor hal­lot­ta, hogy a szom­széd is a házá­nál tevé­keny­ke­dik. A vád­lott – alap­ta­la­nul – azt gon­dol­ta, hogy a szom­széd koráb­ban bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a fia sérel­mé­re, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­lec­kéz­te­ti az 54 éves fér­fit. Feke­te ruhá­ba öltö­zött, símasz­kot húzott a fejé­re, övébe több kést tűzött, köte­let és egy telesz­kó­pos botot, vipe­rát vett magá­hoz, és így mászott be a szom­széd házba.

A mászás zajá­ra a sér­tett bement a szo­bá­ba, ahol az elkö­ve­tő fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy tér­del­jen le, és tegye hátra a keze­it. Mikor ennek a férfi ele­get tett, a ter­helt a nála lévő kötél­lel meg­pró­bál­ta hátra kötöz­ni a kezét. Ennek során azon­ban a sér­tett kirán­tot­ta kezét a kötél­ből és meg­for­dul­va letép­te a símasz­kot táma­dó­ja arcá­ról, majd kime­ne­kült az ingatlanból.

A vád­lot­tat az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel vádol­va őt. A Csor­nai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erős. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től a jog­erős íté­let meg­szü­le­té­sé­ig keve­sebb, mint egy hét telt el.