Főoldal » Archív » Viperával támadt a kamionsofőrre

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A férfi 2017 szep­tem­be­ré­nek első nap­ja­i­ban Mis­kolc­ról Szik­szó­ra köz­le­ke­dett gép­jár­mű­vé­vel, és a kapasz­ko­dó sáv­ban halad­va utol­ért egy kami­ont, majd annak elő­zé­sét meg­kezd­ve a belső sávba húzó­dott. Ennek során a sze­mély­au­tó jobb eleje és a kami­on hátsó része össze­ért, és a sze­mély­au­tó­ban mint­egy 100 000 Ft érté­kű kár kelet­ke­zett. A kami­on­so­főr az ese­mé­nye­ket nem ész­lel­te, tovább haladt az úton, míg a férfi követ­te, és Asza­ló bel­te­rü­le­tét elhagy­va, elévág­va megállította.

A férfi egy telesz­kó­pos bot­tal (vipe­rá­val) a kezé­ben kiszállt az autó­ból és meg­ütöt­te vele a kami­on veze­tő­fül­ké­jét, amely­nek szél­vé­dő­je egy 28 cm átmé­rő­jű kör­ben meg­re­pedt, és egy 4,5 cm átmé­rő­jű terü­le­ten bepók­há­ló­so­dott, az így kelet­ke­zett kár mini­má­li­san 100 000 Ft.

A kami­on­so­főr véde­ke­zés­kép­pen egy 50 cm hosszú­sá­gú hid­ra­u­li­ka csö­vet magá­hoz véve kiszállt a kami­on­ból, de a férfi azon­nal rátá­madt, és a vipe­rá­val a jobb lábát, a bal kezét és a fejét ütöt­te, 8 napon belül gyó­gyu­ló nyílt, repesz­tett és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket okozva.

A kami­on­so­főr a könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, amely vonat­ko­zás­ban az ügyész­ség a vád kép­vi­se­le­tét átvette.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ezzel hal­ma­zat­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, továb­bá kisebb érték­re elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­hal­ma­zat­ban lévő bűn­cse­lek­mé­nyek 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dők, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben kisza­ban­dó köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és a telesz­kó­pos fém­bot elkob­zá­sát indítványozta.