Főoldal » Hírek » Vissza akart fordulni a halálos baleset okozója - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat egy 65 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki 2020. decem­ber 6-án nem adott elsőbb­sé­get a 2. számú főút­ra kanya­ro­dá­sa során, ezért jár­mű­vé­nek ütköz­tek, bal hátsó utasa pedig a bal­eset­ben éle­tét veszítette.

A nő 2020. decem­ber 6-án, 17 óra 40 perc­kor Szen­de­hely­ről indult sze­mély­gép­ko­csi­já­val Balas­sa­gyar­mat felé, mel­let­te férje, mögöt­te barát­juk ült. A Nőtincs felé veze­tő útel­ága­zás előtt a nő ész­re­vet­te, hogy tele­fon­ját Szen­de­he­lyen felej­tet­te, ezért elha­tá­roz­ta, hogy vissza­for­dul érte.

Be is kanya­ro­dott jobb­ra, Nőtincs irá­nyá­ba, a mel­lék­úton meg­for­dult, az útke­resz­te­ző­dés­be vissza­ér­ve viszont nem ész­lel­te, hogy ere­de­ti irá­nyá­ból, neki bal­ról egy sze­mély­gép­ko­csi érke­zik, ezért annak fék­tá­vol­sá­gán belül elin­dul­va beha­ladt a főútra. 

A Szen­de­hely felől érke­ző gép­ko­csi veze­tő­je ezt látva hala­dék­ta­la­nul féke­zett, de a bal­ese­tet nem kerül­het­te el, saját sáv­já­ban a vád­lot­ti gép­ko­csi bal olda­lá­nak ütkö­zött, a bal hátsó ülé­sé­ben utazó férfi ettől olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett főút­vo­na­lon egye­ne­sen hala­dó és egye­ne­sen tovább halad­ni szán­dé­ko­zó sze­mély­gép­ko­csi részére. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze ezért halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be a vád­ira­tot a nő ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és – a nyo­mo­zás során elvég­zett pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­lat ered­mé­nye miatt – vég­le­ges köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a nő a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­get fizes­se meg.