Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Visszaadta az aprót a rabló

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 35 éves bátyai fér­fi­vel szem­ben, aki 2018. októ­ber 7-én dél­után 91 éves áldo­za­tát homok­mé­gyi ott­ho­ná­ban kira­bol­ta, a rabolt pénz egy részét azon­ban az idős sér­tett kéré­sé­re visszaadta.

Alig öt nap­pal azt köve­tő­en, hogy a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság nem jog­erő­sen bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a 35 éves bátyai férfi újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el: 2018. októ­ber 7-én dél­után a nyi­tott kapun bement egy homok­mé­gyi ingat­lan­ba azért, hogy onnan lop­jon. Az ott lakó 91 éves férfi éppen a ház veran­dá­ján aludt, ezt kihasz­nál­va a vád­lott bement a házba és ott érté­ke­ket kere­sett, de nem talált sem­mit. Ami­kor a vád­lott a ház­ból kiért, a sér­tett is fel­éb­redt, aki­vel a vád­lott kezet fogott és fölé hajolt, mert ész­re­vet­te áldo­za­ta zse­bé­ben a pénztárcáját.

A vád­lott ki akar­ta venni az idős férfi zse­bé­ből a tár­cát, azon­ban ő meg­fog­ta a vád­lott kezét, hogy meg­aka­dá­lyoz­za azt. Ekkor a rabló vissza­nyom­ta a fotel­be áldo­za­tát és erő­vel elvet­te tőle a pénz­tár­cát, amely­ből kivett 15 ezer forin­tot, míg a benne lévő továb­bi 2 ezer forin­tot és apró­pénzt a tár­cá­val együtt vissza­ad­ta. Az idős férfi nem hagy­ta annyi­ban, a már távo­zó táma­dó­já­tól meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni a pén­zét, de a vád­lott meg­lök­te. Ekkor a sér­tett kérte, hogy ne vigye el az összes pén­zét, mire a rabló az erő­szak­kal elvett kész­pénz­ből 5 ezer forin­tot vissza­adott és végül 10 ezer forint­tal távo­zott a ház­ból. A vád­lot­tat rövi­de­sen elő­ál­lí­tot­ták, a rabolt pénzt lefog­lal­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló férfi bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.