Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Visszakerültek Szerbiába a Magyarországra becsempészett műkincsek – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség átad­ta az ille­té­kes szerb ügyész­ség részé­re azo­kat a jelen­tős érté­kű régé­sze­ti lele­te­ket, ame­lye­ket négy éve egy szerb állam­pol­gár akart Magyar­or­szág­ra becsem­pész­ni. A szerb és a magyar ügyész­sé­gek közöt­ti haté­kony együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként az eljá­rást a továb­bi­ak­ban az ille­té­kes szerb ügyész­ség folytatja.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi – az ügy gya­nú­sí­tott­ja – 2019. júni­us 9. nap­ján a tom­pai köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen akart belép­ni Magyar­or­szág­ra. A gya­nú­sí­tott vám­kö­te­les árut nem jelen­tett be, azon­ban a pénz­ügy­őrök a téte­les vám­vizs­gá­lat során a férfi autó­já­ban – a hátsó ülés alá rej­tett két papír­do­boz­ban – mint­egy 8.000.000 Ft érté­kű régé­sze­ti lele­tet talál­tak. A dobo­zok­ban több mint 800 darab római kori érme, a római, vala­mint a közép­kor­ból szár­ma­zó éksze­rek, szob­rok és dísz­tár­gyak mel­lett bronz­ko­ri esz­köz­ma­rad­vá­nyok is voltak.

A fér­fit a rend­őrök védett kul­tu­rá­lis javak köré­be tar­to­zó tárgy­ra elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Mivel a szak­ér­tői véle­mény alap­ján a gya­nú­sí­tot­tól lefog­lalt tár­gyak a Kárpát-medence déli, dél­ke­le­ti részé­ről, a mai Vaj­da­ság terü­le­té­ről szár­maz­hat­tak, a Leg­főbb Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás átadá­sát kez­de­mé­nyez­te. A szerb és a magyar ügyész­sé­gek közöt­ti haté­kony együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként az ille­té­kes szerb ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást átvette.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség emi­att a magyar bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te és a lefog­lalt bűn­je­le­ket az ille­té­kes szerb ügyész­ség részé­re kiad­ta. A bűn­je­lek átadá­sá­ra Rösz­kén került sor, ahol a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség, a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség ügyé­szei, vala­mint az ille­té­kes szerb ügyész­ség veze­tő­je mel­lett a szerb Leg­főbb Ügyész­ség kép­vi­se­lői is jelen vol­tak. A talál­ko­zó meg­szer­ve­zé­sét és lebo­nyo­lí­tá­sát a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar­or­szág Belg­rá­di Nagy­kö­vet­sé­gé­nek rend­őri össze­kö­tő­je nagy­ban segítette.

A csa­tolt, a bűn­je­lek átadá­sa­kor készí­tett, fotó­kon a lefog­lalt régé­sze­ti lele­tek közül egy római kori bronz­edény, egy római kori Jupi­ter szo­bor, egy római kori bronz kato­nai dip­lo­ma töre­dék és külön­bö­ző kor­ból szár­ma­zó érmék láthatók.