Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vízisípálya drótkötelei közé keveredett az ittas hajós- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki hajó­ját itta­san vezet­ve, annak árbó­cá­val a bala­ton­fü­re­di vízi­sí­pá­lya drót­kö­te­lé­be szorult.

A 45 éves elkö­ve­tő 2020. júli­us 27-én este itta­san, a motort üze­mel­tet­ve vezet­te vitor­lá­sát Bala­to­na­li­ga irá­nyá­ból Bala­ton­fü­red felé, miköz­ben a kis­ha­jó fedél­ze­tén uta­so­kat szállított.

Ami­kor a férfi a  Bala­ton­fü­red­nél üze­me­lő elekt­ro­mos meg­haj­tá­sú drót­kö­te­les vízi­sí­pá­lyá­hoz ért, figyel­met­len­ség­ből nem vette észre a pálya vil­la­nó­fénnyel jelölt 9,5 méter magas osz­lo­pa­it, melyek közé egy pár­hu­za­mo­san futó drót­kö­tél­pár van kife­szít­ve, s ezért beha­jó­zott az osz­lo­pok közé.

A manő­ver foly­tán az árbóc a két drót­kö­tél közé beszo­rult, a mere­ví­té­sé­re szol­gá­ló sod­rony elsza­kadt, és az árbóc eny­hén elhajlott.

A sérült kis­ha­jót a rend­őr­ség von­tat­ta a bala­ton­fü­re­di kikö­tő­be, a férfi hajó­ve­ze­tői enge­dé­lyét pedig a hely­szí­nen elvették.

A vád­lott amel­lett, hogy itta­san veze­tett, gon­dat­lan­sá­gá­val a kis­ha­jón tar­tóz­ko­dó két utas testi épsé­gét is veszélyeztette.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a vízi jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.