Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Vízzel öntötte le a téli hidegben alvó hajléktalant, aki reggelre kihűlt és meghalt – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés miatt emelt vádat egy 50 éves fér­fi­val szem­ben, akit rég­óta zavart a lakó­há­zuk köze­lé­ben élő haj­lék­ta­lan nő, ezért azt akar­ta, hogy vég­leg elmen­jen. A férfi télen egy vödör vizet öntött az alvó sér­tett­re, aki kihű­lés miatt még az éjsza­ka meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a csa­lád­já­val egy XIX. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban lakott, amely­nek kör­nyé­kén, az utcán élt a haj­lék­ta­lan sér­tett. A sér­tett kol­dult és ita­lo­zott, illet­ve ittas álla­pot­ban több­ször han­gos­ko­dott is. A nő 2020-ban fizi­ka­i­lag legyen­gült álla­pot­ban volt, a lakó­kör­nye­ze­te által is köz­is­mer­ten, hely­vál­toz­ta­tás­ra is csak kor­lá­to­zot­tan, járó­ke­ret­tel volt képes.

A vád­lot­tat zavar­ta a nő élet­mód­ja, ezért meg­kér­te, hogy men­jen más­ho­va. Miu­tán ez nem tör­tént meg, több­ször tett beje­len­tést, azon­ban a ható­sá­gok intéz­ke­dé­se­it nem tar­tot­ta meg­fe­le­lő­nek, tehe­tet­len­nek érez­te magát.

A vád­lott később már a tett­le­ges­sé­gig is elju­tott. 2020 nya­rán és őszén több­ször leön­töt­te a sér­tet­tet víz­zel azért, hogy kel­le­met­len­sé­get okoz­zon neki, és ezál­tal eltá­vo­lít­sa őt. Volt, hogy emi­att a sér­tett egy rövid időre elhagy­ta a teret, de aztán újra visszatért.

Decem­ber 13-án, éjsza­ka, a vád­lott lement az utcán par­ko­ló autó­já­hoz, majd oda­ment a köze­li posta bejá­ra­tá­hoz, ahol a nő aludt. A vád­lott ismét arra az elha­tá­ro­zás­ra jutott, hogy leön­ti a sér­tet­tet víz­zel. A férfi kis idő múlva vissza­tért, a plé­dek­kel beta­ka­róz­va alvó sér­tett­hez lépett, és - annak tuda­tá­ban, hogy a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, lerom­lott egész­sé­gi álla­pot­ban lévő nő kihűl­het és akár meg is hal­hat - egy egész vödör vizet a sér­tett­re öntött, majd magá­ra hagy­ta. A sér­tett kihű­lés miatt még az éjsza­ka folya­mán éle­tét vesztette.

A sér­tett holt­tes­tét reg­gel fedez­ték fel, és emi­att rend­őri intéz­ke­dés indult. Ami­kor a vád­lott ezt ész­re­vet­te, vala­mint meg­tud­ta azt is, hogy a sér­tett kihű­lés miatt halt meg, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált vöd­röt össze­tör­te és kidob­ta a tár­sas­ház mel­let­ti sze­me­tes­be, az éjsza­ka során viselt ruhá­it és sap­ká­ját pedig szét­vag­dos­ta és szin­tén kidobta. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 50 éves fér­fit véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vide­ón a vád­lott lát­ha­tó, aho­gyan a vödör víz­zel az alvó sér­tett­hez megy, majd a víz­zel leön­ti őt, ezután pedig magá­ra hagyja.