Főoldal » Hírek » Volt élettársára és gyermekére dobott Molotov-koktélt - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik egy csö­rö­gi házra dob­tak Molotov-koktélokat, miköz­ben ott töb­ben aludtak.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők roko­nok. Mind­ket­ten ugyan­an­nak a csö­rö­gi ház­nak külön­bö­ző lak­ré­szé­ben lak­tak. 2021 már­ci­u­sá­ban együtt ita­loz­tak ott­ho­nuk­ban, ami­kor egyi­kük fel­hoz­ta egy koráb­bi sérel­mét. Elmon­dá­sa sze­rint azért küld­ték bör­tön­be volt élet­tár­sa sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tá­sért, mert annak anyja elle­ne val­lott. Fel­ve­tet­te tár­sá­nak, hogy iga­zán ráijeszt­het­né­nek volt élet­tá­rá­sá­ra és annak any­já­ra. Ennek érde­ké­ben négy üres sörös­üve­get meg­öt­löt­tek ben­zin­nel és ron­gyot dug­tak a szájukba.

A házi­lag készí­tett Molotov-koktélokkal elgya­lo­gol­tak a sér­tet­tek házá­hoz, majd meg­gyújt­va azo­kat a házra dob­ták és elmenekültek.

A ház­ban ekkor az egyik elkö­ve­tő volt élet­tár­sa és annak kis­ko­rú gyer­me­ke aludt az egyik utca­fron­ti szo­bá­ban. A mel­let­tük lévő szo­bá­ban pedig a nő anyja tévézett.

A négy Molotov-koktélból egy a ház mellé esett, kettő a ház­fa­lon rob­bant szét, egy pedig betör­te annak a szo­bá­nak az abla­kát, amely­ben a nő aludt a gyer­mek­kel. Az abla­kon átha­tol­va a palack össze­tört és az égő ben­zin tűzre lob­ban­tot­ta a szoba sző­nye­gét és PVC pad­ló­ját. A tűz gyor­san átter­jedt a szoba beren­de­zé­sé­re is. 

A nő fel­éb­red­ve ész­lel­te a táma­dást, fel­éb­resz­tet­te a gyer­me­két, szólt édes­any­já­nak is, de már csak a kony­ha abla­kon tud­tak elme­ne­kül­ni a ház­ból. Ezután a szom­széd­ban lakó uno­ka­test­vé­ré­től kért segít­sé­get, aki azon­nal hoz­zá­kez­dett az oltás­hoz. Ennek és a gyor­san kiér­ke­ző tűz­ol­tók­nak volt köszön­he­tő, hogy a tűz nem tudott tovább ter­jed­ni.  Ugyan­ak­kor a nőnek több mint het­ven­ezer, míg any­já­nak közel ötszáz­ezer forin­tos kára keletkezett.

Pusz­tán a sze­ren­csén múlott, hogy a ház­ban tar­tóz­ko­dók nem szen­ved­tek sem­mi­lyen sérülést.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött illet­ve véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, és két rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen.