Főoldal » Hírek » Volt élettársát ejtette foglyul a kiskunhalasi ámokfutó - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021 máju­sá­ban Kis­kun­ha­la­son szi­dal­maz­ta és meg­ver­te a volt élet­tár­sát, erő­szak­kal elvet­te az autó­ját, majd az autó­ban ülő sér­tet­tel kocsi­ká­zott, akit nem enge­dett ki a gép­jár­mű­ből. Miu­tán kifo­gyott az üzem­anyag, a vád­lott az autót megrongálta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2018-ig vol­tak élet­tár­sak, de ekkor a férfi agresszív visel­ke­dé­se miatt sza­kí­tot­tak. A férfi 2021. május 28-án dél­előtt egy kis­kun­ha­la­si isme­rő­sük háza előtt össze­ta­lál­ko­zott a volt élet­tár­sá­val, aki egy sze­mély­au­tó­val érke­zett a hely­szín­re. A vád­lott isme­ret­len okból dühbe gurult, és szid­ta az autó­ban ülő sér­tet­tet. Benyúlt a kocsi­ba, meg­pró­bál­ta kicsa­var­ni a nő kezé­ből az indí­tó­kul­csot, vala­mint rug­dos­ta, ütle­gel­te volt élet­tár­sát, aki egy idő múlva kiszállt a járműből.

Ezután a férfi beült az autó­ba és elkezd­te letép­ni a kor­mány­bur­ko­la­tot. A veze­té­kek­kel bein­dí­tot­ta a jár­mű­vet, hogy elhajt­son vele a hely­szín­ről. A sér­tett könyör­gé­sé­re végül kissé meg­nyu­go­dott, és meg­egye­zett vele, hogy elvi­szi őt egy ben­zin­kút­hoz. A sér­tett ekkor a töl­tő­ál­lo­más­hoz haj­tott, majd tovább indul­tak, mert a vád­lott nem akart kiszáll­ni. A férfi ismét szi­dal­maz­ni és ütni, rúgni kezd­te a sér­tet­tet. Erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy adja át neki a volánt.

Az elkö­ve­tő ezután a jog­ta­la­nul és erő­szak­kal meg­szer­zett autó­val, a sírva til­ta­ko­zó sér­tet­tel együtt össze-vissza autó­zott a város­ban. Ámok­fu­tá­sa köz­ben az autót belül­ről bezár­ta és könyör­gé­se elle­né­re sem enged­te el a sér­tet­tet, nagy sebes­ség­gel szá­gul­do­zott. Egy dűlő­út­ra érve azon­ban kifo­gyott az üzem­anyag, ezért a férfi kiszállt és dühé­ben ököl­lel bever­te a kocsi szél­vé­dő­jét és az ajtó­kat rug­dos­ta. A sér­tet­tet tovább­ra sem enged­te el, erő­szak­kal vissza­rán­gat­ta a gép­ko­csi­ba. A nő segély­ki­ál­tá­sa­i­ra a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A volt élet­társ a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a szán­dé­kos ron­gá­lá­sok­kal a vád­lott az autó­ban 300.000 forint kárt okozott.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tén kívül sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi az ámok­fu­tást egy hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön hatá­lya alatt követ­te el, ezért az ügyész ennek vég­re­haj­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.