Főoldal » Hírek » Volt felesége és annak családtagjai elleni bosszúhadjáratot folytatott egy iráni férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen az elvált férfi ellen, aki volt hoz­zá­tar­to­zó­it kitar­tó­an, ölés­sel fenye­get­te.

A vád­irat sze­rint az iráni állam­pol­gár­sá­gú vád­lott és a deb­re­ce­ni sér­tett nő háza­sok vol­tak. 2018. janu­ár­já­ban a gyer­me­ket váró asszony közöl­te a vád­lot­tal, hogy válni akar. Ezt meg­tud­va a férfi rend­kí­vül indu­la­tos álla­pot­ba került és egy nagy kony­ha­kés­sel a kezé­ben meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy csak azért nem öli meg mert ter­hes.

Az asszony Magyar­or­szá­gon 2019. tava­szán elvált a vád­lot­tól, a meg­szü­le­tett közös gyer­me­kük kizá­ró­la­gos fel­ügye­le­ti jogát az édes­anya látta el. A férfi a válást és a gyer­me­ké­től tör­tént elsza­ka­dást nem tudta fel­dol­goz­ni, ezért 2019. tava­szá­tól kez­dő­dő­en folya­ma­to­san fenye­get­te és zak­lat­ta volt fele­sé­gét.

A bíró­ság dön­té­se sza­bá­lyoz­ta a vád­lott­nak a gyer­me­ké­vel való kap­cso­lat­tar­tá­sát, arra 2019. már­ci­u­sá­tól 2020. már­ci­u­sá­ig Deb­re­cen­ben, az egyik gyer­mek­jó­lé­ti köz­pont­ban került sor. A pan­dé­mia idő­sza­ká­ban a kap­cso­lat­tar­tás egy mobil­te­le­fon alkal­ma­zá­son keresz­tül zaj­lott. A férfi a kez­de­ti sze­mé­lyes, majd az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tá­sok során rend­sze­re­sen, 36 alka­lom­mal közöl­te a sér­tet­tel, hogy meg­öli őt, a szü­le­it és két test­vé­rét.

A 2021. már­ci­us 27-én, a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat épü­le­té­ben lezaj­lott lát­ha­tást köve­tő­en, a meg­ál­la­po­dást meg­szeg­ve az elkö­ve­tő távo­zott elő­ször, mivel tudta, hogy volt apósa sze­mély­gép­ko­csi­val hama­ro­san érkez­ni fog, hogy haza­vi­gye a lányát és az uno­ká­ját. A férfi a közel­ben elbújt és ami­kor meg­lát­ta az autót, az utcán fel­vett tég­la­da­rab­bal meg­dob­ta a mozgó jármű hátsó részét, így az meg­sé­rült, abban több mint 60.000 forint ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett, amely nem térült meg.

A válást köve­tő­en a jog­erős bíró­sá­gi dön­tés alap­ján a vád­lot­tat tar­tás­díj fize­té­si köte­le­zett­ség ter­hel­te, amely­nek hosszú időn át szán­dé­ko­san nem tett ele­get, így több mind 1 mil­lió forint tar­tás­díj hát­ra­lé­ka kelet­ke­zett.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen 5 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge és tar­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és hatá­ro­zott időre uta­sít­sa őt ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről.