Főoldal » Hírek » Volt rabtársát is becsapta - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ügy­vé­di kép­vi­se­let­re vál­lalt meg­bí­zást, a való­ság­ban azon­ban nem járt el isme­rő­se érde­ké­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett egy bör­tön­ben ismer­ked­tek meg, ahol együtt rabos­kod­tak még 2017-ben. A sér­tett egy bead­vá­nya alap­ján az ügyé­ben a bíró­ság per­újí­tá­si eljá­rást ren­delt el, mely­nek befe­jez­té­ig bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sát fél­be­sza­kí­tot­ták. 2017 máju­sá­ban a vád­lott is sza­ba­dult és ezután egy sze­ge­di kávé­zó­ban talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki­nek per­újí­tá­si kérel­mét addig­ra első fokon eluta­sí­tot­ták. Meg­ál­la­pod­tak, hogy a sér­tett meg­ha­tal­maz­za a vád­lot­tat arra, hogy felül­vizs­gá­la­ti kérel­met nyújt­son be a Kúri­á­hoz. A férfi mun­ka­díj­ként 150.000 Ft-ot vett át a sér­tet­től, azon­ban az ígért jogi kép­vi­se­le­tet nem látta el és az szán­dé­ká­ban sem állt. Annak érde­ké­ben, hogy mulasz­tá­sát ellep­lez­ze illet­ve a sér­tet­tet meg­nyug­tas­sa, egy, a Kúria címe­ré­vel és pecsét­jé­vel ellá­tott, hamis íté­le­tet kül­dött neki, mely­nek tar­tal­ma sze­rint a fér­fi­nak a továb­bi­ak­ban a sza­bad­ság­vesz­té­sét nem kell már letöl­te­nie.

A való­ság­ban a Kúria ilyen dön­tést sosem hozott, így per­újí­tá­si indít­vá­nya jog­erős eluta­sí­tá­sa után a fér­fit a büntetés-végrehajtási inté­zet 2018 augusz­tu­sá­ban behív­ta a hát­ra­lé­vő bün­te­té­se letöl­té­sé­re. A sér­tet­tet ért kár az eddi­gi eljá­rás során nem térült meg.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.