Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vonaton rabolta ki a 15 éves fiút a konyári férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. decem­ber 5-én Deb­re­cen­ből a 20 óra után indu­ló sze­mély­vo­nat­tal tar­tott haza­fe­lé konyá­ri lakóhelyére.

A ter­helt 21 óra körü­li idő­ben Derecs­ke és Konyár állo­má­sok között oda­ment a sze­rel­vény hátsó részé­ben egye­dül tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú sér­tett­hez és őt meg­fe­nye­get­te, hogy meg­ve­ri, majd közöl­te vele, hogy nem­rég jött ki a bör­tön­ből, ahová vissza akar menni és a sér­tett nyu­god­tan hívja a rend­őr­sé­get. Ezt köve­tő­en meg­kér­dez­te a sér­tet­tet, hogy milyen már­ká­jú a kabát­ja, majd hir­te­len moz­du­lat­tal meg­ra­gad­ta az ülé­sen lévő ruha­da­ra­bot, és azt magá­ra vette.

A sér­tett pró­bál­ta vissza­kér­ni a kabát­ját, azon­ban a rabló közöl­te vele, hogy van nála „vala­mi”, de ne akar­ja a sér­tett, hogy elő­ve­gye és használja.

Ezután rövid­del a sze­mély­vo­nat meg­állt a konyá­ri vas­út­ál­lo­má­son, ahol a férfi leszállt. A vád­lot­tal együtt uta­zott egy fia­tal isme­rő­se, aki azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben nem vett részt.

A férfi a kabát  - és egy benne lévő dísz­bics­ka - elor­zá­sá­val 10.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ame­lyet a nyo­mo­zók lefog­lal­tak és vissza­ad­tak a sér­tett­nek, így a kár megtérült.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett, mely sze­rint ha a férfi a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, őt a járás­bí­ró­ság 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és 4 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.