Főoldal » Hírek » Webáruház - reklamáció
A fogyasz­tó­vé­de­lem terén az ügyész­ség vizs­gál­hat­ja a web­áru­há­zak online tájékoztatásait.
 
Ezen vizs­gá­la­tok során meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy a tájé­koz­ta­tá­sok egy jelen­tős része azt tar­tal­maz­ta, hogy a vál­lal­ko­zás utó­la­gos, jegy­ző­könyv nél­kü­li rek­la­má­ci­ót nem fogad el, ha a vevő az árut a futár jelen­té­té­ben azon­nal nem ellenőrizte.
 
Való­já­ban pl. hibás tel­je­sí­tés ese­tén a jog­sza­bály alap­ján utó­la­gos rek­la­má­ci­ó­ra is lehe­tő­ség van, nem kell azon­nal fel­vett jegy­ző­könyv és a futár előt­ti azon­na­li ellenőrzés!