Főoldal » Archív » Zacskót húzott unokái fejére egy asszony Dágon

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a 60 éves asszonnyal szemben.

2015 júli­u­sá­tól az elkö­ve­tő­vel lakott a fia, a menye, vala­mint három uno­ká­ja, a 8 és 6 éves kis­lá­nyok és az 5 hóna­pos kis­ba­ba. A nagy­ma­ma rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt a dági ott­ho­ná­ban, ittas álla­pot­ban pedig trá­gár sza­va­kat hasz­nált, kiabált.

Az asszony sokat vigyá­zott és fel­ügyelt a gye­re­kek­re addig, amíg édes­any­juk ügye­ket inté­zett, vagy vásá­rol­ni ment. Az elkö­ve­tő ilyen­kor állan­dó­an bort ivott a gye­re­kek előtt, trá­gár módon szi­dal­maz­ta őket, és zacs­kót húzott a fejük­re, ami a kis­lá­nyo­kat megrémítette.

Elő­for­dult az is, hogy ittas álla­pot­ban a gye­re­kek előtt a cse­cse­mőt dur­ván etet­te meg, több­ször erő­tel­je­sen a szá­já­ba nyom­ta a kana­lat, ami­től a kis­ba­ba keser­ve­sen sírni kez­dett. Az asszony ezért a cse­cse­mőt az ágyra dobta, ami­től a gyer­mek nem sérült meg. A kis­ba­bá­val való durva bánás­mód a kis­lá­nyok­ban félel­met keltett.

Az asszony maga­tar­tá­sa veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek érzel­mi éle­tét, testi épségét.

A bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.