Főoldal » Archív » Zaklatás és autórongálás – vádemelés egy kiskőrösi férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy 38 éves kis­kő­rö­si férfi ellen, aki 2017. május 13-án egy kis­kő­rö­si áru­ház par­ko­ló­já­ban ököl­lel meg­ron­gál­ta egy tola­tó gép­ko­csi motorháztetejét.

A vád­lott és az ügy sér­tett­je, egy kis­kő­rö­si férfi már hosszabb ideje hara­gos viszony­ban vol­tak egy­más­sal. 2017. május 13-án dél­után a vád­lott és a sér­tett össze­ta­lál­koz­tak egy kis­kő­rö­si áru­ház­ban. Itt a vád­lott egy csa­var­hú­zó­val a kezé­ben fenye­get­ni kezd­te hara­go­sát és a férfi élet­tár­sát. Azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli, „kicsi­nál­ja” őket, „kieresz­ti a belüket”.

Az áru­ház­be­li fenye­ge­té­sek miatt a Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség még augusz­tus­ban vádat emelt a vád­lott ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt.

Az áru­há­zat elhagy­va a sér­tett és élet­tár­sa a par­ko­ló­ban beszáll­tak egy autó­ba, hogy elhajt­sa­nak a hely­szín­ről. A sér­tett elin­dult a jár­mű­vel és tolat­ni kez­dett, ami­kor a vád­lott egy­szer ököl­lel szán­dé­ko­san ráütött az autó motor­ház­te­te­jé­re. Az ütés miatt a karosszé­ria behor­padt, abban 30.000 forint kár keletkezett.

A vád­lott e tet­té­vel a tola­tó sofőr ellen köz­ve­tett módon erő­sza­kot alkal­ma­zott és az autó­ban ülők éle­tét, testi épsé­gét szán­dé­ko­san veszélyeztette.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az ügyet egye­sít­se a zak­la­tás miatt indult bün­te­tő­ügy­höz. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság dönt majd.