Főoldal » Archív » Zaklatás, garázdaság és rongálás – vádemelés két kiskunhalasi férfi ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt a 22 éves és a 31 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, akik 2018. már­ci­us 14-én tele­fo­non fel­gyúj­tás­sal fenye­get­ték meg az isme­rő­sü­ket, majd más­nap a férfi házá­nál meg­je­len­tek, és egyi­kük szu­ronnyal betör­te a ház ablakát.

A vád­lot­tak 2018. már­ci­us 14-én, este tele­fo­non fel­hív­ták az isme­rő­sü­ket, és a koráb­bi sze­mé­lyes konf­lik­tu­suk miatt bosszú­ból azzal fenye­get­ték meg, hogy fel fog­ják gyúj­ta­ni. Más­nap reg­gel a vád­lot­tak elmen­tek az isme­rős férfi kis­kun­ha­la­si házá­hoz, ahol a fia­ta­labb vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. A szó­vál­tás során a 22 éves vád­lott dühé­ben egy szu­rony­sze­rű esz­köz­zel – amit útköz­ben talált - betör­te a sér­tett lakó­há­zá­nak utca­fron­ti abla­kát. A másik vád­lott az erő­sza­kos maga­tar­tás­ban nem vett részt, de azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy fel fogja gyúj­ta­ni. A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tá­sok miatt kérte a vád­lot­tak megbüntetését.

A lakó­ház abla­ká­nak szán­dé­kos betö­ré­sé­vel a fia­ta­labb vád­lott a sér­tett­nek 80.000 forint kárt oko­zott, ami a nyo­mo­zás során nem térült meg. A sér­tett kérte a kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, de a fia­ta­labb vád­lott­nak fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.