Főoldal » Hírek » Zaklatta, a kocsiját megrongálta volt párja élettársának - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge és nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a huszon­éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint volt élet­tár­sa új pár­ját zak­lat­ta, majd azért, hogy egy ütést meg­to­rol­jon, a férfi autó­ját is megrongálta.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 novem­be­ré­ben sza­kí­tott élet­tár­sá­val, aki rövid időn belül új párt talált magá­nak. Ezt a vád­lott nem tudta elfo­gad­ni, ezért vál­to­za­tos módon zak­lat­ni kezd­te élet­tár­sa új barát­ját, mely­nek során több száz hívást, szö­ve­ges és képes üze­ne­tet kül­dött a sér­tett­nek. A vád­lot­tat még az sem tar­tot­ta vissza, hogy a sér­tett idő­köz­ben hívó­szá­mot vál­tott. A férfi a közös­sé­gi olda­la­kon pró­bál­ko­zott, több pro­filt is lét­re­ho­zott magá­nak, ame­lyek­ről rend­sze­re­sen kül­dött – oly­kor meg­le­he­tő­sen durva hang­nem­ben – üze­ne­te­ket a sértettnek.

A vád­lott sze­mé­lye­sen is meg­pró­bált kap­cso­lat­ba lépni élet­tár­sa új ked­ve­sé­vel, egy ben­zin­kú­ton és egy bevá­sár­ló köz­pont par­ko­ló­já­ban sem hagy­ta békén, ille­tő­leg egy alka­lom­mal Kapos­vár szer­te követ­te gép­ko­csi­val, ami­nek csak az vetett véget, hogy a sér­tett lepar­kolt a rend­őr­ség épü­le­te előtt.

A vád­lott és a sér­tett konf­lik­tu­sa 2020 júni­u­sá­ban csú­cso­so­dott ki, ami­kor egy sze­mé­lyes talál­ko­zá­suk során a sér­tett meg­ütöt­te a vád­lot­tat. Miu­tán az eset miatt a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, a vád­lott össze­kar­col­ta a sér­tett hely­szí­nen maradt gép­ko­csi­ját, ami­vel több mint 700.000,-Ft kárt okozott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fotók a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.